จ.สุพรรณบุรี น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ที่หลังบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ต่อยอดกิจกรรม “ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคง ทางอาหาร”ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

พร้อมกล่าวว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำรัสไว้ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็น ที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี มีความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุล และพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และกว้างขวางทางด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม จากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี

 

ด้านนายวีระชาติ สมบูรณ์วิทย์ พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ เพื่อต้องการให้คนไทยสามารถผ่านพ้นวิกฤตจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิต 19 ที่ส่งผลกระทบกับสภาวะเศรษฐกิจ ประชาชนขาดรายได้ ไม่สามารถออกไปทำงาน ไม่สะดวกในการซื้ออาหาร กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครัวเรือน”

โดยมี นายวัฒนา ยั่งยืน ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมี นายเสน่ห์ บุญสุข อดีตพัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้ดำเนินการ