ตรัง ปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดตรังจัดโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น บนพื้นที่ที่มีการยึดคืน

       ที่บริเวณบ้านฉางหลาง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง  นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าทดแทนภายใต้โครงการ รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ในการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ให้ทุกภาคส่วนได้เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และให้มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกให้เติบโตงอกงาม โดยมีระยะเวลาดำเนินการถึงปี พ.ศ.2565

นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้กล่าวว่า การปลูกต้นไม้ในวันนี้ เป็นการปลูกต้นไม้ทดแทนในพื้นที่ที่เคยถูกบุกรุกทำลาย เนื้อที่ประมาณ 37 ไร่ ซึ่งเคยเป็นโรงแรมที่มีชื่อเสียง มูลค่ากว่าพันล้านบาท  ซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ฟ้องร้องและทำการยึดคืนพื้นที่ มีการรื้อโครงสร้างที่เป็นโรงแรมทั้งหมดก่อที่จะมีการปลูกต้นไม้ทดแทน   โดยมีการนำพันธุ์ไม้ที่ปลูกได้แก่ หยีทะเล จิกทะเล กระทิง และพันธุ์ไม้ประจำถิ่น จำนวน 2,000 ต้น และมีกิจกรรมเก็บขยะทะเลบริเวณชายหาดดังกล่าว ระยะทางประมาณ 200 เมตร เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าชายหาด ให้กลับสู่ความอุดมสมบูรณ์ เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัด ภายใต้วิสัยทัศน์ “เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน” ของจังหวัดตรัง และขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดตรัง และประชาชนชาวไทยได้มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ตามโครงการฯ และลงทะเบียนการปลูกต้นไม้ในระบบทางเว็บไซต์ของโครงการฯ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” https://plant.forest.go.th เข้าลงทะเบียนปลูกต้นไม้ โดยทุกท่านสามารถดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรได้จากระบบเมื่อท่านปลูกและลงทะเบียนแล้วเสร็จ