โรงเรียนเอกชนจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563
นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี  เปิดเผยว่า ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ การเปิดเรียนของสถานศึกษา ที่กำหนดให้มีการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี   ได้มอบหมายให้ นางตรีรณา  เตโชทัยวณิช  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนของโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดสุพรรณบุรี ตามมาตรการรองรับการเปิดเรียน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ระหว่างวันที่ 11-16 มิถุนายน ที่ผ่านมา  จำนวน 27 แห่ง ผลการติดตามพบว่า โรงเรียนเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรีได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และพร้อมที่จะเปิดเรียนในปีการศึกษา 2563 นี้

นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า ในส่วนของการดำเนินการจัดประชุมให้ความรู้เรื่องการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด 19 ในสถานศึกษา ผ่านระบบ ZOOM เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 โดยเชิญวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี เข้ามาให้ความรู้แก่ ผู้รับใบอนุญาต ผู้อำนวยการ ครู ในโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อวางกรอบเป็นแนวทางการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในสถานศึกษาในช่วงเปิดภาคเรียนนี้ได้อย่างถูกต้อง

นายสุวัฒน์ อุบลทัศนีย์  นวก.สาธารณสุขชำนาญการ   งานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยากรรับเชิญ ได้ให้ความรู้เรื่องการแพร่กระจายไวรัสโคโรน่า พร้อมแจ้งระเบียบข้อปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด 19 โรงเรียนเอกชนของจังหวัดสุพรรณบุรี ประกาศไปเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ให้สถานศึกษาดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

นายกิตติพศ ศิริสูตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำหรับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เน้นยำ ข้อให้สถานศึกษาปฏิบัติการดูแลโดยเฉพาะการดูเด็กเล็ก เป็นห่วงนักเรียนในระดับปฐมวัยอย่างยิ่ง ดังนั้นเพื่อความร่วมเป็นหนึ่งเดียวในจังหวัดสุพรรณบุรี

ในส่วนของสถานศึกษา นางบังอร มั่นปาน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม กล่าวว่า ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมความพร้อม ในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด โรงเรียนได้จัดประชุมผู้ปกครองเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนผ่านระบบ ZOOM และ ถ่ายทอดผ่านเครือข่าย Social Network เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 มอบหมายให้นายธวัช มั่นปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม ดำเนินการแจ้งแนวทางปฏิบัติตน การป้องกันภายในและภายนอกโรงเรียนให้กับผู้ปกครองรับทราบ โดยมุ่งเน้นเน้นย้ำในเรื่องของการเดินทางรับ-ส่งนักเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดีโดยเฉพาะการรับ-ส่งบุตรหลานด้วยตนเองที่โรงเรียน เพื่อป้องกันไม่ให้กระทบกันในระหว่างเพื่อน สร้างความรัดกุมป้องกันการแพร่กระจายเชื้อนี้ด้วย