เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี แจ้งเกษตรกรด้านพืช โอนเงินเยียวยาเกษตรกรฯ ไม่ผ่านรีบตรวจสอบด่วน
นายไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัด กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 เห็นชอบโครงการช่วยเหลือเกษตรกร กรณีที่ได้ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและครอบครัว โดยจะจ่ายเงินช่วยเหลือโดยตรง จำนวน 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ 1 จำนวน 6,338,665 ราย และกลุ่มเป้าหมายที่ 2 จำนวน 608,472 ราย ให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ใช้ในการคัดกรองการเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำหรับจังหวัดสุพรรณบุรี มีเกษตรกรที่ได้รับการโอนเงินแล้ว ในงวดที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2563 จำนวน 83,690 ครัวเรือน จำนวนเงิน 418,450,000 บาท และในงวดที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – 21 มิถุนายน 2563 จำนวน 83,181 ครัวเรือน จำนวนเงิน 415,905,000 บาท ซึ่งยังมีเกษตรกรที่ไม่สามารถโอนจ่ายเงินเข้าบัญชีได้ เนื่องจากเกษตรกรเสียชีวิต เลขประจำตัวประชาชนผิด และเลขประจำตัวประชาชนจำหน่ายหรือยกเลิก จำนวน 276 ราย และไม่พบบัญชีธนาคารหรือบัญชีธนาคารไม่สมบูรณ์ จำนวน 221 ราย ทำให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ไม่สามารถโอนเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้กับเกษตรกรที่ผ่านเงื่อนไขและมีคุณสมบัติครบถ้วนได้

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการดังกล่าวสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเกษตรกรได้รับการช่วยเหลืออย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ขอให้พี่น้องเกษตรกรรีบดำเนินการตรวจสอบรายชื่อของเกษตรกรที่ไม่สามารถจ่ายเงินเข้าบัญชีได้ ซึ่งสำนักงานเกษตรอำเภอได้นำไปปิดประกาศไว้ภายในชุมชน จากนั้นขอให้เกษตรกรดำเนินการ ดังนี้

1. กรณีเกษตรกรเสียชีวิต

1.1 หากสมาชิกในครัวเรือนยังทำการเกษตรต่อจากหัวหน้าครัวเรือนเดิม ให้สมาชิกในครัวเรือนดำเนินการกรอกแบบฟอร์มขอเปลี่ยนหัวหน้าครัวเรือนที่สำนักงานเกษตรอำเภอโดยด่วน

1.2 หากครัวเรือนเกษตรกรที่เสียชีวิตไม่มีสมาชิกในครัวเรือน และไม่ได้ทำการเกษตรแล้วให้ผู้นำชุมชนรับรอง และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทำการยกเลิกทะเบียนเกษตรกรรายนั้น

2. กรณีเลขประจำตัวประชาชนผิด ให้เกษตรกรตรวจสอบความถูกต้อง และแจ้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

3. กรณีเลขประจำตัวประชาชนจำหน่ายหรือยกเลิก ให้เกษตรกรตรวจสอบความถูกต้อง และติดต่อหน่วยงานทะเบียนราษฎรในพื้นที่ เพื่อแจ้งปรับปรุงสถานและยืนยันตัวบุคคล

4. กรณีไม่พบบัญชีธนาคารหรือบัญชีธนาคารไม่สมบูรณ์ ให้เกษตรกรดำเนินการปรับปรุงบัญชีธนาคารให้เรียบร้อย และแจ้งปรับปรุงบัญชีธนาคารได้ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com หรือแจ้งปรับปรุงเลขที่บัญชีได้ที่ ธ.ก.ส. สาขา

เพื่อกรมส่งเสริมการเกษตรจะได้ดำเนินการประมวลผลและส่งข้อมูลให้กับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)ใช้ในการคัดกรองเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯและรับสิทธิ์การช่วยเหลือต่อไป