โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จัดโครงการ KS.เยี่ยมบ้าน ต้านภัย COVId
นายราชันย์   ทิพเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า ได้สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโรโรนา 2019 (COVID-19)

โดยโรงเรียนได้เปิดการสอนแบบ Learning by KS Model เรียน  5 วัน หยุด  9 วัน นักเรียนจะมาเรียนสลับกันเป็นตอน ก และตอน ข จะลดความแออัด โดยจะมีนักเรียนมาเรียนวันละ 1,400 คน จัดกิจกรรมการเรียนระบบออนไลน์ที่บ้าน จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานเครือข่ายผู้ปกครอง โดย นายสมภพ   วะยาคำ  ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานเครือข่ายผู้ปกครอง การเลือกตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2563

โดย ดร.ชาญชัย   ทิพเนตร ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2563  การมอบหนังสือเรียน การมอบเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  และนอกจากนี้ยังเน้นการใช้ยุทธศาสตร์  5 ผ  ขานรับการบริหารจัดการ 8คือ ผ1 การผ่อนผันกรณีผู้ปกครองเดือดร้อน ผ2 แผนปฏิบัติการช่วงวิกฤต COVID-19 ผ3 คุณภาพผู้เรียน ที่ต้องติดตามการปรับเรียนเปลี่ยนวิธีสอน ผ4 ทรงผมที่นักเรียนให้ความสนใจระเบียนทรงผม ปี 2563 ผ5 ประสิทธิผลที่ต้องมาจากประสิทธิภาพการบริหาร

        นอกจากนี้โรงเรียนได้อนุมัติขออนุญาตจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดย นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จัดโครงการยกผลสัมฤทธิ์ด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (เยี่ยมบ้าน) ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อประกันคุณภาพการศึกษาช่วงที่ 1ระหว่างวันที่  22 – 30 มิถุนายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเยี่ยมบ้านนักเรียนที่สำรวจแล้วว่าต้องดูแลเป็นกรณีพิเศษด้านการเตรียมการสอนทางไกลหรือด้านอื่นๆ เพื่อติดตามให้ความชัดเจนแก่ผู้ปกครอง หนังสือเรียนการสร้างระบบนิเทศติดตามการประเมินผลการทดลองการสอนแบบผสมผสาน Learning by KS Model

เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักเรียนและผู้ปกครองถึงการจัดการเรียนการสอนช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19 นำข้อมูลมาเป็นสารสนเทศเพื่อการเตรียมการวางแผนบริหารจัดการต่อไป โดยมีนายวิทยา   บุญยพัชรินทร์  ประธานที่ปรึกษานายบุญชู   จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี และเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกผลสัมฤทธิ์ด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (เยี่ยมบ้าน) อีกด้วย