สุพรรณบุรี ขับเคลื่อนแกนนำเยาวชนจิตอาสาเน้นการมีส่วนร่วมและพัฒนาในทุกมิติ
วันนี้(12 ก.ค.2563)โรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
นางอุรัยวรรณ์ แสงแก้ว หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีประธานในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี
พร้อมกล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ. ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดแนวทางและปรับปรุงวิธีการในการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน โดยกำหนดจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนตำบล/เทศบาล สภาเด็กและเยาวชนอำเภอ และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด เพื่อมุ่งเน้นให้สภาเด็กและเยาวชนเป็นกลไกลในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม ตลอดจนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในฐานะเป็นแกนนำจิตอาสาเด็กและเยาวชน เพื่อให้สภาเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เผยแพร่ ด้านวิชาการ การศึกษา กีฬา อาชีพ วัฒนธรม และประสานงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณในด้านต่างๆของเด็กและเยาวชน และเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพให้มีภูมิคุ้มกันในการแกขปัญหามีค่นิยมที่เหมาะสม ในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย มีสุขอนามัยที่ดี มีทัศนคติในการต่อต้นการทุจริตคอรัปชั่น มีจิตอาสา สำนึกเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ภายใต้หลักการ “เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน”
ด้านนางสาวกนกกรณ นครพนม นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ในฐานะคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการฯ กล่าวว่าในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้สนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนให้แก่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ พื่อส่งเสริมความเข้มแข็งและเสริมสร้งวามรู้แนทางในการชับเคลื่อนพัฒนศัยภพสภาเต็กและเยาวชนขอวจังหวัดสุพรรณบุรี. โดยผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย
ประธานสภาเด็กและเยาวชนอำเภอ อำเภอละ ๑๐ คน รองประธานสภาเด็กและเยาวชนอำเภอ อำเภอละ ๑๐ คน เจ้าหน้ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรณบุรี ๕ คน รวมทั้งสิ้น ๒๕ คน