รมว.ทส.เปิดโครงการ “สร้างวินัย รักษาความสะอาดในชุมชน” ครั้งที่ 6
รมว.ทส.เปิดโครงการ “สร้างวินัย  รักษาความสะอาดในชุมชน” ครั้งที่  6 เพื่อเป็นต้นแบบให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างวินัย
ที่ บริเวณหน้าอุทยานสัจจะและกตัญญู จังหวัดสุพรรณบุรี (อนุสาวรีย์ฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี คนที่ 21 ) นายวราวุธ  ศิลปอาชา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ    สิ่งแวดล้อม  นิมิต  วันไชยธนวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อม  หัวหน้าส่วนราชการ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน เยาวชน ร่วมกันเปิดโครงการ สร้างวินัย รักษาความสะอาดในชุมชน ครั้งที่ 6 ที่บริเวณอุทยาน สัจจะและกตัญญูโดยมีพิธีวางพวงมาลัยดอกไม้หน้าอนุสาวรีย์ ฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา วิดิทัศน์ของโครงการสร้างวินัย รักษาความสะอาดในชุมชนและปล่อยแถวประชาชน และเยาวชนที่ร่วมปฎิบัติภารกิจตามโครงการฯในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
โดยนายวราวุธ   กล่าวว่าโครงการ ดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ที่ดีของผู้จัด   เพื่อสร้างวินัยในการรักษาความสะอาดในชุมชนและสืบสานเจตนารมณ์ของ  ฯพณฯ ท่านบรรหาร  ศิลปอาชา  นายกรัฐมนตรีคนที่  21  และเป็นการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชนและเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคต่าง ๆ ให้แก่คนในชุมชน อันจะนำไปสู่ชุมชนน่าอยู่  เมืองน่าเที่ยว ผมเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีและทุกคนได้รับประโยชน์จากโครงการนี้  จึงเป็นโครงการที่ควรนำไปเป็นแบบอย่างของชุมชนในจังหวัดสุพรรณบุรี ต่อไป
ทั้งนี้ นายอุดม โปร่งฟ้า ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ผู้ริเริ่มและดำเนินโครงการ  “สร้างวินัย รักษาความสะอาดในชุมชน” กล่าวว่าโครงการดังกล่าวที่จัดทำขึ้นในครั้งนี้ เป็นครั้งที่  6 ในการทำกิจกรรม เพื่อเป็นต้นแบบให้กับประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างวินัย  รักษาความสะอาดในชุมชน เพราะเห็นว่าการสร้างวินัย รักษาความสะอาดในชุมชน  จะก่อเกิดนิสัยในการรักษาความสะอาดให้กับประชาชน  และผลที่เกิดขึ้นโดยตรงกับประชาชน  ก็คือ จะได้พื้นที่ที่มีความสะอาดสวยงาม  นำไปสู่ชุมชนน่าอยู่  เมืองน่าเที่ยว  และผลดีต่าง ๆ นานาที่ตามมา อันไม่อาจประเมินได้ อีกทั้ง  เพื่อเป็นการลดภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบและลดงบประมาณในการกำจัดขยะของภาครัฐได้บ้างทั้งทางตรงและทางอ้อม  และสิ่งที่สำคัญที่สุดในเจตนาของโครงการนี้ก็เพื่อเป็น  การยกย่องเชิดชูเกียรติ์  และรำลึกถึง  ฯพณฯ ท่านบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่21 ที่ได้จากพวกเราไป เป็นเวลากว่า 4 ปี  ซึ่งเมื่อครั้งที่นายบรรหารยังมีชีวิตอยู่ ได้เป็นผู้อุทิศเวลาทั้งชีวิต  ในการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี  ให้เจริญก้าวหน้าในทุกด้าน  ยามที่ ว่างเว้นจากงานราชการจะต้องเดินทางมาจังหวัดสุพรรณบุรี  เพื่อตรวจตราดูความเรียบร้อย  เมื่อเห็นขยะไม่ว่าจะเป็นบริเวณใด จะบอกให้พนักงานขับรถจอดรถ และจะลงไปเก็บขยะด้วยตนเอง จนเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนผู้พบเห็นเสมอมา นายบรรหาร ฝ่าฟันอุปสรรคนานัปการเพื่อทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าของจังหวัดสุพรรณบุรีจากที่เคยเป็นเมืองทางผ่านขนาดเล็ก กลายเป็นเมืองถูกพัฒนาให้เจริญรุ่งเรืองน่าอยู่  ไม่ว่าจะเป็น ถนนวงแหวนรอบเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสาย 340  ที่เป็นเส้นทางในการเดินทาง ของผู้ที่เดินทางจากภาคใต้  กรุงเทพมหานครฯ มุ่งสู่ภาคเหนือ การปลูกต้นไม้ที่สวยงามตามเกาะกลางถนน สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรี เช่น บึงฉวากฯ หมู่บ้านมังกรสวรรค์ ตลาดพันปี ที่ตั้งอยู่ภายในอุทยานมังกรสวรรค์ หอคอยบรรหาร – แจ่มใส  และ  อื่น ๆ  อีกมากมาย  ทำให้  ได้รับการยกย่องให้เป็นบุรุษผู้สร้างสุพรรณบุรี อีกด้วย