ตรัง ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง
รองผู้ว่าฯ ตรัง ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง ครั้งที่ 2/2563  ตามภารกิจ 5 ด้านเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้มีความรู้ด้านการผลิตและจำหน่ายสินค้าด้านการเกษตร

ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดตรัง (สกสค.) ต.บางรัก อ.เมืองตรัง    นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง ครั้งที่ 2/2563 ในที่ประชุมมีการมีการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง ตามภารกิจ 5 ด้าน คือ ด้านพืช โดยมีเป้าหมาย เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความรู้ด้านการผลิตและจำหน่ายสินค้าด้านการเกษตรและนำไปปฏิบัติได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และสินค้าเกษตรหลักมีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ผลการประเมินองค์กรตามตัวชี้วัดอยู่ในระดับที่ดี ด้านประมง โดยมีเป้าหมาย เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อสร้างความมั่นคง ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน บริหารจัดการทรัพยากรประมงให้มีความอุดมสมบูรณ์ และยั่งยืน บุคลากรด้านการประมงได้รับการพัฒนาศักยภาพ ข้อมูลด้านการประมงมีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ด้านปศุสัตว์ โดยมีเป้าหมาย เพิ่มศักยภาพด้านการผลิตสินค้าปศุสัตว์ ตลอดทั้งห่วงโซ่ให้ได้มาตรฐาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและ ภาคเอกชน ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตลอดจนส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ด้านปศุสัตว์ของจังหวัดตรัง ด้านโครงการพื้นฐาน โดยมีเป้าหมาย โครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดตรังได้รับการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการน้ำ  ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และด้านกลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และการตลาด โดยมีเป้าหมาย เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา  สถาบันเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การผลิต การแปรรูป การตลาด การบริการและการบริหารจัดการ สถาบันเกษตรกรเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน และ สมาชิกสถาบันเกษตรกรและประชาชนทั่วไป มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในระบบสหกรณ์ นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่อง ร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดตรัง (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563