รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่จังหวัดตรังตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่จังหวัดตรังตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน

ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง  รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้กล่าวว่า การเดินทางมาครั้งนี้เพื่อมาพบปะเยี่ยมเยียน และให้กำลังใจในการปฎิบัติงาน รวมทั้งสอบถามผลการปฏิบัติงาน อุปสรรค ปัญหา อีกทั้งได้แนะแนวทางการปฏิบัติงานสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเป็นผู้แทนของสำนักนายกรัฐมนตรี ฝากเรื่องในการประสานงานต่าง ๆ โดยเฉพาะในหน่วยกรมประชาสัมพันธ์ เราจะต้องเป็นหน่วยที่เป็นผู้ประสานให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ได้ เพราะบุคคลเหล่านั้นคาดหวังกับคนกรมประชาสัมพันธ์ ในส่วนเรื่องของการทำงาน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดต้องทำงานรองรับผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้บริหารในจังหวัดเพื่อเกิดความมั่นใจ เชื่อใจ เชื่อมั่นของคนกรมประชาสัมพันธ์ นำนโยบายจากส่วนกลางมาถอดในการทำงานของพื้นที่ เรื่องของงบประมาณให้ดำเนินการอย่างถูกต้อง วางแผน ถูกระเบียบ ในการบริหารจัดการต้องยึดหลักถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ของการทำงานที่ดีที่สุด  สร้างความรักความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน