ตรัง จัดอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดตรัง จัดอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ มีความรู้และเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้นที่เป็นรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน สามารถบัญชากรและปฏิบัติการร่วมกับชุดปฏิบัติการอื่นอย่างมีเอกภาพ       

 

ที่หอประชุมโรงเรียนรัษฎา อ.รัษฎา จ.ตรังนายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง    ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 มาตรา 41 กำหนดให้มี อาสาสมัครในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้ประสานจังหวัด/อำเภอ จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลตำบล อย่างน้อย 50 คนต่อแห่ง เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่

ดังนั้นเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ มีความรู้และเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้นที่เป็นรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน สามารถบัญชากรและปฏิบัติการร่วมกับชุดปฏิบัติการอื่นอย่างมีเอกภาพ จึงได้ดำเนินการจัดโครงการนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปางให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้นระบบบัญชาเหตุการณ์ การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ ที่มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกันให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในการจัดโครงการครั้งนี้กำหนดให้มีกิจกรรมการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ 5-7 สิงหาคม 2563 โดยมีกลุ่มเข้าร่วมฝึกอบรมและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งสิ้น จำนวน 60 คน