ตรัง ประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ครั้งที่ 4/2563

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ครั้งที่ 4/2563

ที่ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง   นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ครั้งที่ 4/2563 โครงการบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2563 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ได้รับจัดสรรงบประมาณด้านสังคมสงเคราะห์ โครงการบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งพระองค์ทรงปรารถนาให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสที่มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพแต่ไม่มีบ้านเป็นของตนเอง ให้มีบ้านหลังใหม่อยู่อาศัยได้อย่างพอเพียงตามสภาพความเป็นอยู่ในการดำรงชีพของครอบครัวปัจจุบัน

นอกจากนี้ในการประชุมได้ติดตามโครงการที่ตอบสนองและตรงตามวัตถุประสงค์ของพันธกิจ 8 พันธกิจ และเรื่องที่นำเสนอที่ประชุมพิจารณา 2 เรื่อง คือ เรื่องการขอเหรียญกาชาดสมนาคุณ เหรียญกาชาดสรรเสริญ และเหรียญกาชาดสดุดี และเรื่อง ครุภัณฑ์ของหน่วยงาน เพื่อที่จะจัดทำให้อยู่ในระบบอย่างเรียบร้อยและสะดวกในการตรวจสอบโดยการทำงานอย่างโปร่งใส