โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี จัดพิธีทำบุญตักบาตร ครบรอบ 30 ปีวันคล้ายวันสถาปนา

วันนี้(7 ส.ค.63) ที่บริเวณโดมสนามฟุตซอล โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี ครบรอบ 30 ปี กิจกรรมธรรมส่องใจ ทำบุญตักบาตร ฟังธรรม และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและการกีฬาของโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติราชการเกิน 25 ปี ทุนส่วนตัวแก่ นักกีฬายอดเยี่ยม  และทุนเรียนดี แก่นักเรียนด้อยโอกาส เพื่อสร้างขวัญกำลังใจนักกีฬาและนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะที่สุพรรณบุรีเป็นเมืองแห่งกีฬาหรือ Sport City

ซึ่งนายนิมิต กล่าวว่ายินดีสนับสนุนนักกีฬาทุกชนิด โดยเฉพาะยิมนาสติก ซึ่งกำลังศึกษาในระดับประถมศึกษา

          โดยนางสมจิต  บุญคงเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นวันที่สำคัญวันหนึ่ง ที่เป็นประเพณีปฏิบัติ สืบเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี และเพื่อแสดงให้เห็นคุณค่าด้านวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม สร้างเจตคติที่ดี ต่อการปฏิบัติตนของครู บุคลากร และนักเรียน

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายสมชาย ประเสริฐศรี รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี          /ดร.เพิ่มพร  บุพพวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถานศึกษา  /ผศ.พิทยา  บุญคงเสน        รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตสมุทรสาคร /นางสาวปรียนันท์  โพธิธรรมสถิต   ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรีตำบลรั้วใหญ่ /นายประสาน  เหมราช  รองประธานชมรมผู้ปกครองฯ/นางนพรัตน์  สมใจเตียบ     ตัวแทนชมรมผู้ปกครองฯ /นายอานนท์  แดงสังวาล    ผู้แทนศิษย์เก่า (กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสทีม อินเตอร์ จำกัด/รศ.นิติพันธ์  สระภักดิ์            อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี (ปี พ.ศ. 2551 – 2559) นายอภินันท์  สีดาพงษ์อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี(ปี พ.ศ. 2559 – 2562) /นางสาวนพรัตน์  เอี่ยมอดุง    ข้าราชการบำนาญ (ครูชำนาญการพิเศษ) /หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ครู นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก