พัฒนาศักยภาพและเสริมพลังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
ที่ห้องประชุม TO BE NUMBER ONE ชั้น 2 อาคารใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล #รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม “พัฒนาศักยภาพและเสริมพลังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำกอ (พชอ) จังหวัดสุพรรณบุรี”

ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในแต่พื้นที่ โดยมีกลไกระดับจังหวัด และมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) จำนวน 10 อำเภอ ซึ่งมีการดำเนินงานที่เข้มแข็ง สามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ และเติมเต็มศักยภาพที่จำเป็น

สำหรับการ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ จังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพ พชอ. และเสริมพลังให้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ในการขับเคลื่อนและดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ เเละเพื่อให้ พชอ.ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best practice ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

การจัดอบรมในครั้งนี้ มีจำนวนผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากรจำนวน 80 คน ได้แก่ ทีม พชอ. 10 อำเภอๆละ 7 คน ประกอบด้วย นายอำเภอ/ตัวแทนจากมหาดไทย สาธารณสุขอำเภอ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ตัวแทนภาครัฐตามประเด็นปัญหา ปราชญ์ชาวบ้าน ตัวแทนภาคประชาชน อนุกรรมการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม