สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี เปิดฝึกอบรมหลักสูตร การทำเครื่องดื่มและอาหาร ภายใต้โครงการเปิดสูตรสร้างอาชีพ

นางพลาพร  รัตนปริคณน์  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี กล่าวว่า เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศไทยทำให้สภาพเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวลงอย่างมาก มีผลกระทบต่อการจ้างงานในประเทศทำให้เกิดภาวการณ์ว่างงาน รัฐบาลจึงมุ่งเน้นให้ความสำคัญในการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือประชาชน  โดยร่วมมือกับชุมชนหน่วยงาน  หรือองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนดำเนินกิจกรรมร่วมกันในการฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบ  ทั้งผู้ว่างงานผู้ไม่มีงานทำรวมทั้งนักศึกษาจบใหม่ที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานให้มีโอกาสเรียนรู้ทักษะอาชีพชีพใหม่ เพื่อกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานสามารถประกอบอาชีพเสริม หรืออาชีพหลักมีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว  เป็นแรงงานคุณภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทั้งรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต  จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม โดยแผนกเนสท์เล่โปรเฟสชั่นนัล  จึงได้ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี ดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 (ผู้ถูกเลิกจ้างว่างงาน) ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้มีทักษะอาชีพด้านอาหารและเครื่องดื่มพร้อมกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานหรือประกอบอาชีพอิสระและอย่างมีคุณภาพ

 

โดยจัดฝึกอบรมโครงการ“ เปิดสูตรสร้างอาชีพ” โดย บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) หลักสูตร“ การทำเครื่องดื่มและอาหาร” ระยะเวลา 15 ชม. ให้แก่กลุ่มเป้าหมายจำนวน 26 คนระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2563 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี โดยมีทีมวิทยากรมืออาชีพด้านเครื่องดื่มและด้านอาหารของ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม การจัดการฝึกอบรมครั้งนี้ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายรวมทั้งวัสดุ-อุปกรณ์การฝึกทั้งหมดออกวุฒิบัตรรับรองผลร่วมกันระหว่างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และ บริษัท เนสท์เล่ฯ  คุณสมบัติอายุ 18 ปีขึ้นไป สนใจธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม ติดต่อฝึกอบรมได้ที่  คุณวนิดา  พรหมพันธุ์  08 5445 2795