นักเรียนสุพรรณบุรีต่างซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณ ที่ได้รับทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2562

ที่ห้องประชุม TO BE NUMBER ONE ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2562

แก่นักเรียนที่มีภูมิลำเนาหรือกำลังศึกษาอยู่ในท้องที่จังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องจากหัวหน้าครอบครัวของเด็กเสียชีวิตจากเหตุการณ์วาตภัยและอุทกภัยในปี 2553  จำนวน 2 ราย และปี 2554 จำนวน 3 ราย คือ นางสาวฐิติมา ญะกัณฐะ นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี นายไชยา ทัสสะ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี นายชนาธิป น้อยแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา นางสาวปิยะนุช นาควงษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ และเด็กหญิงนรินธรณ์ ตรีโภคา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดสุคนธาราม โดยนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทานฯ ในครั้งนี้ ต่างซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณ พร้อมตั้งใจว่าจะนำทุนที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและครอบครัวอย่างเต็มศักยภาพ

          นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า ทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่ง

จึงขอให้ทุกคนระลึกอยู่เสมอว่า เราคือนักเรียน ควรประพฤติ ปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบการเป็นนักเรียนที่ดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และตอบแทนคุณแผ่นดินทุกครั้งเมื่อมีโอกาส