ตรัง โครงการพระราชทาน”โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”

เรือนจำจังหวัดตรัง ทำพิธีปิดการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมพระราชทานให้มีการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง เรือนจำจังหวัดตรัง กรมราชทัณฑ์

 

ที่เรือนจำจังหวัดตรัง   นายไพบูลย์  โอมาก  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นผู้แทนพระองค์ กระทำพิธีปิดการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังเรือนจำจังหวัดตรัง กรมราชทัณฑ์  ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมพระราชทานให้มีการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง เรือนจำจังหวัดตรัง กรมราชทัณฑ์ ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฏีใหม่  ปั้นโคก  ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฏีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก  โดยสามารถดำเนินการได้ทุกเงื่อนไขของพื้นที่และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิด  การฝึกวินัย  การลงมือปฏิบัติ  ตลอดจนการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง  เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนได้เมื่อพ้นโทษออกไปภายนอก

ปัจจุบันการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังเรือนจำจังหวัดตรัง  กรมราชทัณฑ์ มีผู้รับการฝึกเป็นผู้ต้องขังที่เป็นคนไทย 300 คน และชาวต่างชาติ 5 คน รวมทั้งสิ้น 305 คน โดยปฏิบัติการฝึกอบรมเป็นระยะเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 1-14 กันยายน 2563 แบ่งการฝึก 3 ขั้นตอน คือ การอบรมพึ่งตนเองด้วยทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง  การแปลงทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง สู้กรปฏิบัติ   การสรุปและประเมินผล ซึ่งการฝึกอบรมได้ดำเนินเสร็จสิ้นแล้วตามหลักสูตรที่ฝึก ผลการฝึกอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ผู้สำเร็จการฝึก จำนวน 305 คน  จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดตรัง  กรมราชทัณฑ์สามารถพึ่งพาตนเออง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอพียงและทฤษฏีใหม่ ทั้งสามารถช่วยเหลือประชาชน ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้หลังจากที่ได้รับการพ้นโทษต่อไป โดยผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการและผ่านการฝึกอบรมทั้ง 305 คนจะได้รับประกาศนียบัตรด้วย