รมว.ทส.ปลูกป่าจิตอาสา ป้องกันไฟป่า เฉลิมพระเกียรติ ที่สุพรรณบุรี

วันนี้ (17 ต.ค. 63) นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผวจ.สุพรรณบุรี นายเสมอกัน เที่ยงธรรม สส.สุพรรณบุรี เขต4 นายวัฒนา ยั่งยืน ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรีและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆจิตอาสาพระราชทาน904ประชาชนจิตอาสาในพื้นที และจิตอาสาในเครือข่ายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันปลูกป่าฟื้นฟูป่าต้นน้ำเขื่อนกระเสียวจำนวน381ไร่ บริเวณบ้านพุข่อย อำเภอด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เพื่อขยายสู่เป้าหมายการเพิ่มพื้นที่ป่าสีเขียวในปี2563-2564จำนวนปีละ4แสนไร่ทั่วประเทศ
โดยกิจกรรมปลูกป่านี้เป็นกิจกรรมหนึ่งภายไต้โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ที่ครอบคลุมถึงป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน ป่าพรุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นๆ รวมทั้งการฝึกอบรม “จิตอาสา” ซึ่งเป็นความร่วมมือกัน ระหว่างศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ตลอดจนเพื่อสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และเศรษฐกิจ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนที่อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าและพื้นที่รอบเขตป่า ให้สามารถอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน ซึ่งได้จัดพิธีเปิดโครงการพร้อมกันทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 24 ก.ค. ที่ผ่านมา โดยระยะที่ 1 ของโครงการฯ ได้ปลูกป่าไปแล้ว 17,000 ไร่ มากกว่า 2 เท่าของเป้าหมายที่กำหนด (7,000 ไร่) ขณะที่ระยะที่ 2 ปี 2563 – 2564 ตั้งเป้า เพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียว ให้ได้ 400,000 ไร่ต่อปี ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ
 สำหรับ กิจกรรมปลูกป่าจิตอาสา เป็นการปลูกป่าในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม จำนวนทั้งสิ้น 381 ไร่ ซึ่งวันนี้ปลูกจำนวน 20 ไร่ กล้าไม้ประมาณ 4,000 ต้น อาทิ สัก ประดู่ มะเกลือ พยูง สะเดา มะค่าโมง และลำดวน เป็นต้น  เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศป่าต้นน้ำ ซึ่งเป็นต้นน้ำของอ่างเก็บน้ำกระเสียว แหล่งน้ำสำคัญทางการเกษตรและการอุปโภค บริโภค ของพี่น้องประชาชนชาวสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งได้อย่างยั่งยืน และเป็นไปตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการแก่ประชาชนชาวไทย ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร ที่ทรงให้ความสำคัญและห่วงใยในการดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ ควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรป่าไม้ที่เป็นแหล่งต้นน้ำของประเทศ
          ด้านนายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กล่าวว่า กิจกรรมปลูกป่าจิตอาสาในวันนี้ เป็นการปลูกป่าในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม จำนวนทั้งสิ้น 350 ไร่ เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศป่าต้นน้ำ ซึ่งเป็นต้นน้ำของอ่างเก็บน้ำกระเสียว แหล่งน้ำสำคัญทางการเกษตรและการอุปโภค บริโภค ของพี่น้องประชาชนชาวสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งได้อย่างยั่งยืน และเป็นไปตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการแก่ประชาชนชาวไทย ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร ที่ทรงให้ความสำคัญและห่วงใยในการดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ ควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรป่าไม้ที่เป็นแหล่งต้นน้ำของประเทศและพื้นที่สีเขียว ให้ได้ 400,000 ไร่ต่อปี ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ