สุพรรณบุรี ฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 15

วันนี้(26 ต.ค.63) ที่ วิถีไทยรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 15 ระหว่างวันที่ 26 – 28 ตุลาคม 2563   ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจิตอาสาประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่ อบต.และเทศบาล ทุกแห่ง โดยรับสมัครจิตอาสาภัยพิบัติอย่างน้อย 50 คน ต่อแห่ง เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ โดยกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะเวลาการฝึกอบรมจำนวน 3 วัน ขอบเขตวิชาประกอบด้วย 15 วิชา 27 ชั่วโมง แบ่งเป็นการบรรยาย จำนวน 8 วิชา ระยะเวลา 12 ชั่วโมง และการฝึกปฏิบัติจำนวน 6 วิชา ระยะเวลา 15 ชั่วโมง และให้จัดทำแผนปฏิบัติการฝึกอบรมให้ครบทุกแห่ง

การฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 15 ของจังหวัดสุพรรณบุรี ในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยจิตอาสาจาก อบต.หนองขาม อบต.หนองโพธิ์ อบต.แจงงาม และ อบต.หนองราชวัตร อำเภอหนองหญ้าไซ  เป็นการดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยผู้รับการฝึกอบรมที่ผ่านหลักสูตรนี้ จะเป็นตัวแทนในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ ทั้งในภาวะปกติ ภาวะใกล้เกิดภัย ภาวะระหว่างเกิดภัย และภาวะหลังเกิดภัย ให้มีความเข้มแข็ง สอดคล้องกับความตั้งใจที่ต้องการสร้างความปลอดภัย แก่ชีวิตและทรัพย์สินจากภัยพิบัติ ให้แก่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตน

สำหรับการฝึกอบรมฯ ในรุ่นที่ 15 นี้ ได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งผู้เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 15 ทุกแห่ง ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี และศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ให้การสนับสนุนวิทยากร เครื่องมือและอุปกรณ์ในการฝึกอบรมจังหวัดสุพรรณบุรี  ส่งผลให้การฝึกอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยผู้ผ่านการฝึกอบรมพร้อมนำความรู้ และการปฏิบัติที่ถูกต้อง ถูกวิธี ไปปฏิบัติหน้าที่ในโอกาสต่อไป