ม.สวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรีเปิด “โครงการ Open house และ กิจกรรมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ”

ที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี                    ดร.วรานี  เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดี ฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีเปิด โครงการ Open house และ โครงการ จัดทำบันทึก ข้อตกลง เครือข่ายความร่วมมือ ในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการศึกษา หรือ  (MOU) โดยมี ดร วิณาภรณ์ แตงจุ้ย ในนามของ กองบริการนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวรายงาน

 

ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาส ให้นักเรียน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับทราบข้อมูล และได้เยี่ยมชม (ตลาดนัดวิชาการ) จากคณะ หลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี /ได้เห็น บรรยากาศ การศึกษา ภายในรั้วมหาวิทยาลัย ทำให้ได้สัมผัสกับมหาวิทยาลัยก่อนตัดสินใจเข้ามาเรียน     เพื่อสร้าง เครือข่าย ความร่วมมือ ในการส่งเสริม การสนับสนุน และพัฒนาการศึกษา ให้กับ สถาบันการศึกษา ในพื้นที่ บริการจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดใกล้เคียง โดยการจัด ทำบันทึก ความร่วมมือ ทางวิชาการ  เพื่อรับนักเรียน-นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตลอดจนให้บริการด้านวิชาการแก่นักเรียนในสถาบันเครือข่าย

ในนามของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ทั้งในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมในโครงการ Open house  และ พิธีลงนามเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษา (MOU) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และสถาบันขงจื่อ สุพรรณบุรี

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการที่ได้จัดขึ้น จะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียน และการลงนามบันทึกข้อตกลงเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ จะเอื้อประโยชน์ ในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการศึกษา และฝึกอบรมตามสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ และเป็นสาขาวิชาที่นักเรียน มีความสนใจเข้าศึกษา ให้กับสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง