มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดนครปฐม มอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์แก่นักเรียนที่ครอบครัวประสบสาธารณภัยทางธรรมชาติ และมีผลการเรียนดีเยี่ยมในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ที่ห้องประชุมวัชรีรมยา ศาลากลางจังหวัดนครปฐม  นายสุรศักดิ์  เจริญศิริโชติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2563  โดยมีนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ปกครอง และนักเรียนทุนพระราชทานฯ เข้าร่วมพิธี

นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐมกล่าวว่า จังหวัดนครปฐม มีนักเรียนทุนพระราชทานฯ ที่มีภูมิลำเนาหรือศึกษาในจังหวัดจำนวน 8 ราย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2506 ในการสงเคราะห์ช่วยเหลือโดยมอบทุนการศึกษาสงเคราะห์แก่เด็กกำพร้าที่อยู่ในครอบครัวประสบสาธารณภัยทางธรรมชาติทั่วประเทศ หรือนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์

สำหรับปีการศึกษา 2563 มีนักเรียนทุนพระราชทานฯ ที่มีภูมิลำเนาหรือศึกษาในจังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย ระดับประถมศึกษา จำนวน 1 คน ได้รับทุนภาคเรียนละ 5,000 บาท และระดับอุดมศึกษา จำนวน 7 คน ได้รับทุนพระราชทานภาคเรียนละ 15,000 บาท

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมภาพ/ข่าว