องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง จัดระเบียบตลาด ลดความเสี่ยงแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง จัดระเบียบตลาด ลดความเสี่ยงแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง จัดระเบียบตลาด ลดความเสี่ยงแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาดระลอกใหม่อย่างเต็มที่

นางสุภมาส ศรมณี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เปิดเผยว่าจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระบาดระลอกใหม่ของประเทศไทย ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น จนนำไปสู่การประกาศมาตรการต่างๆ ในพื้นที่เสี่ยง เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมจำกัดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD – 19)     องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังได้ดำเนินมาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  โคโรนา 2019 (COVD – 19) ภายในตลาดองค์การบริหารส่วนจังหวัด อ.ย่านตาขาว โดยให้เปิดตลาดตามเวลาปกติ และมีมาตรการ ประกอบด้วย 1. กำหนดทางเข้าออกตลาด และตั้งจุดตรวจคัดกรองผู้เข้าพื้นที่ตลาด    ทุกคน 2.ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้าและผู้ซื้อสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่เข้าพื้นที่ตลาด 3. จัดจุดทำความสะอาดมือและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้ผู้ค้าและผู้ที่มาซื้อของในตลาด เพื่อบริการผู้ค้าและผู้ซื้อทั้งก่อนและหลังเข้าตลาดและขอความร่วมมือให้มีการแสกนคิวอาร์โค้ดผ่านแอปพลิเคชั่นไทยชนะ 4. กำหนดระยะห่างระหว่างผู้ค้ากับผู้ซื้อประมาณ 1- 2 เมตร และ 5. กำชับผู้ค้าช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่ตลาด

นอกจากนั้นได้กำหนดข้อปฏิบัติสำหรับผู้ค้าและผู้ซื้อของในตลาด ดังนี้ 1. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ไปตลาด 2. ผ่านจุดคัดกรองที่ตลาดจัดไว้ทั้งผู้ค้าและผู้ที่มาซื้อของ 3. ล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง (อย่างน้อย 20 วินาที) และสแกนคิวอาร์โค้ดผ่านแอปพลิเคชั่นไทยชนะ 4. ลดหรือเลี่ยงการสัมผัสมือระหว่างซื้อ – ขาย และ 5. เว้นระยะห่างกัน ประมาณ 1- 2 เมตร ทั้งผู้ค้าและผู้ที่มาซื้อของ