ตรัง กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหง

เหล่าจิตอาสาจังหวัดตรัง จัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ผู้ทรงมีคุณประการต่อประเทศชาติ และปวงชนชาวไทยอย่างใหญ่หลวง

ที่วัดทุ่งใหญ่  หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง  นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา   ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  นำจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์  กษัตริย์  เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 ให้วันที่ 17 มกราคม ของทุกปี เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งเป็นวันรัฐพิธีโดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ผู้ทรงมีคุณประการต่อประเทศชาติ และปวงชนชาวไทยอย่างใหญ่หลวง  พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วง กรุงสุโขทัย ทรงทำนุบำรุงปกครองบ้านเมืองด้วยพระเมตตาธรรมต่อไพร่ฟ้า อาณาประชาราษฎร์ทรงสร้างสรรค์มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่สำคัญๆ ของชาติไว้อย่างอเนกอนันต์ มรดกของชาติที่สำคัญที่สุดก็คือ พ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้ทรงคิดประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช 1826 อันเป็นต้นกำเนิดของอักษรไทยที่ใช้กันในทุกวันนี้  นอกจากนี้ พระองค์ท่านยังได้ทรงรวบรวมแคว้นต่างๆ เข้าด้วยกันจนเป็นราชอาณาจักรไทยที่กว้างใหญ่ไพศาลกว่าทุกยุคสมัยที่ผ่านมา พระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติของพระองค์ ท่านล้วนแต่เป็นการวางรากฐานแห่งความเจริญไว้ให้แก่ประเทศชาติ และปวงชนชาวไทยทุกคนสืบทอดต่อกันมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน

ทั้งนี้จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์  กษัตริย์  ได้มีการจัดกิจกรรมในการพัฒนาวัดทุ่งใหญ่ โดยการเก็บกวาดขยะบริเวณวัดทุ่งใหญ่ และโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่  จิตอาสาพระราชทานนั้นมาจากเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในจังหวัดตรัง เช่น สำนักงานแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดตรัง กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง และอีกหลายหน่วยงานมาร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือประชาชน พัฒนาพื้นที่ต่างๆให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น