ตรัง มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรังติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารโรงครัว  ให้กับวัดไม้ฝาด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง นำนักศึกษาจิตอาสาช่วยเหลือชุมชน ลงพื้นที่ทำการติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารโรงครัว  ให้กับวัดไม้ฝาด เพื่อเป็นการช่วยเหลือชุมชนและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จิตอาสาช่วยเหลือชุมชน ลงพื้นที่ทำการติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารโรงครัว ณ วัดไม้ฝาด ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง ด้วยท่านพระครูสุกิตติญาณ เจ้าอาวาสวัดไม้ฝาด มีความประสงค์ให้ทางมหาวิทยาลัย สนับสนุนกำลังนักศึกษาในการติดตั้งระบบไฟฟ้า โดยมี ผศ.กิตติกร ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ประสิทธิ์ ศรีนคร รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน และอาจารย์สิทธิศักดิ์ โรจชะยะ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมกันวางแผนในการติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารโรงครัวหลังใหม่

 

ผศ.กิตติกร ขันแกล้ว กล่าวว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง นั้น มุ่งเน้นผลิตวิศวกรเชิงปฏิบัติ เทคโนโลยีทันสมัย สร้างสรรค์นวัตกรรม พัฒนาชุมชนและภูมิภาค โดยสนับสนุนให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง จากการเรียน ทางด้าน ดร.ประสิทธิ์ ศรีนคร กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการสนับสนุนให้นักศึกษามีจิตอาสา ได้มีโอกาสช่วยเหลือชุมชน และนำความรู้จากในห้องเรียนมาใช้ประโยชน์ในการทำงานจริง