เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี บวงสรวงถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าวัดไชนาวาส  นายเอกพันธ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี  เป็นประธานในพิธีบวงสรวงถวายราชสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2564

เนื่องด้วยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ที่ทรงมีพระคุณยิ่ง มิใช่เฉพาะชาวจังหวัดสุพรรณบุรี แต่ยังมีพระคุณต่อประชาชนชาวไทย สุดที่จะพรรณนาได้ พระบรมเดชานุภาพของพระองค์ แผ่ไพศาลไปทั่วแผ่นดินสยาม อริราชศัตรูทั้งหลาย ไม่กล้าที่จะรุกรานชาติไทยสืบเนื่องต่อมา ได้ร้อยปี ตลอดพระชนมายุของพระองค์ ได้ทรงสละชีพเพื่อชาติ บ้านเมือง จนยากที่จะมีพระมหากษัตริย์พระองค์ใดเสมอเหมือน เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี รู้สึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์เป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ เพื่อถวายราชสักการะ และเตือนใจให้ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน พนักงาน รัฐวิสาหกิจ ชมรม สมาคม และมูลนิธิต่างๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี แสดงความกตัญญูกตเวที ความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อให้ยืนยง คงอยู่คู่ชาติไทย

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้กำหนดจัดงานพิธีบวงสรวงถวายราชสักการะ และสมโภชพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จ พระนเรศวรมหาราช โดยถือกำหนดวันที่ 19 มกราคม ของทุกปีเป็นวันจัดงาน