อพท.7 ขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะ ๖ ปี รองรับการขยายแนวเขตประกาศพื้นที่พิเศษจังหวัดสุพรรณบุรี โดยกระบวนการมีส่วนร่วม

 วันนี้ (20 ม.ค.64) ที่หอประชุมอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี นายชูชีพ พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดสุพรรณบุรี ระยะ ๖ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๗๐)

รองรับการขยายแนวเขตประกาศพื้นที่พิเศษจังหวัดสุพรรณบุรี โดยกระบวนการมีส่วนร่วม โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๗ จัดขึ้นเพื่อเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จากผู้แทนของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำปัญหาความต้องการของท้องถิ่น นำมาพิจารณาวิเคราะห์ เพื่อกำหนดจุดมุ่งหมาย ภารกิจ และแนวทางในการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพร่วมกัน

ด้านนายชูชีพ พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ได้รับการขึ้นทะเบียนโบราณสถานเมืองเก่าอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อ พ.ศ.๒๔๗๘ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria : GSTC)

และโครงการเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีขององค์การ UNESCO จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งรับผิดชอบโดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๗ ภายใต้การนำของดร.สมจินต์ ชาญกระบี่ โดยคาดหวังว่าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะ ๖ ปี ที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้ จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีต่อไป