อพท.7 เปิดเวทีเสวนา สร้างการมีส่วนร่วม แผนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยังยืน รองรับการขยายแนวเขตประกาศพื้นที่พิเศษจังหวัดสุพรรณบุรี

ทพ.อนุศักดิ์ คงมาลัย สมาชิกวุฒิสภาโฆษกคณะกรรมาธิการด้านการท่องเที่ยววุฒิสภาพร้อมด้วยนายชูชีพ พงษ์ไชยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  ดร.สมจินต์ ชาญกระบี่ ผจก.สนง.พื้นพิเศษเมืองโบราณอู่ทอง นายพิสิฏฐ์ ช่างผาสุก  ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และผู้แทนองค์กร เข้าร่วมเสวนาจัดทำแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยังยืนจังหวัดสุพรรณบุรีระยะ6ปี (พ.ศ.2565-2570) ที่หอประชุมอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ชั้น ๒ จังหวัดสุพรรณบุรี  เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติพร้อมบูรณาการกับแผนพัฒนาส่วนที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดและท้องถิ่นด้วยการพัฒนาให้เกิดชุมชนต้นแบบที่สามารถบริหารจัดการด้วยตนเองได้ นำไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดสุพรรณบุรี ต่อไป

ทั้งนี้ จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ได้รับการขึ้นทะเบียนโบราณสถานเมืองเก่าอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อ พ.ศ.๒๔๗๘ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria : GSTC)

และโครงการเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีขององค์การ UNESCO จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งรับผิดชอบโดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๗  โดยคาดหวังว่าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะ ๖ ปี ที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้ จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีต่อไป