สพร.2 สุพรรณบุรี ฝึกอาชีพเสริม ช่างในชุมชนเป็นการช่วยลดรายจ่าย ภายใต้แนวคิดเรียบง่าย ไปด้วยกัน สุพรรณบุรี

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการฝึกอบรมอาชีพ ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาช่างปูกระเบื้อง ระยะเวลาการฝึก ๓๐ ชม. ณ  ศาลาเอนกประสงค์ ม.๕ ต.ปากน้ำ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

และสาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร ระยะเวลาการฝึก ๓๐ ชม. ณ อาคารเอนกประสงค์ อบต.บ้านช้าง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

เพื่อฝึกทักษะอาชีพช่างในชุมชนเป็นการช่วยลดรายจ่าย และได้ให้แนวคิดเพื่อต่อยอดตั้งเป็นศูนย์ช่างในชุมชน และสร้างเครือข่ายจิตอาสางานช่าง ซ่อมสร้างช่วยเหลือกันในชุมชน

ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิทยากรจาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี