สวญ. สภ.องค์พระ สุพรรณบุรี ร่วม ตร.รุกโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา สู่ครัวโรงพัก”

พ.ต.ท.เรวัฎ นูมหันต์ สวญ.สภ.องค์พระ องด่านช้าง  จ.สุพรรณบุรี เปิดเผยว่า ได้รับนโยบายจากส่วนกลาง ให้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา สู่ครัวโรงพัก” ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตโลกด้านความมั่นคงทางอาหาร  โดยเฉพาะภัยพิบัติจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน สภาพเศรษฐกิจ และสังคมอย่างรุนแรง ตำรวจภูธรภาค 7 ได้เล็งเห็นถึงความยากลำบากและผลกระทบดังกล่าวเป็นวงกว้าง

           จึงมอบหมายให้ ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี จัดทำโครงการดังกล่าว ขึ้นเพื่อศึกษาแนวทางการปฏิบัติจริงในพื้นที่ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ และเพื่อใช้แนวทางเป็นจังหวัดนำร่องเพื่อให้ตำรวจภูธรในสังกัด ตำรวจภูธร ภาค 7 ดำเนินการตามแบบอย่างต่อไป ทั้งนี้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งของเกษตรกรในระดับพื้นที่ เพื่อสร้างแปลงต้นแบบความสำเร็จในรูปแบบโคก หนอง นา โมเดล เพื่อส่งเสริมการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการตำรวจและครอบครัวตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

            ตนจึงได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.องค์พระ ดำเนินโครงการโคกหนองนาโมเดล เป็นลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ โดยเน้นพื้นที่ที่เป็นของในส่วนสถานีตำรวจ จัดโซน เลี้ยงไก่ไข่  และปลูกผักสวนครัว เพื่อนำผลผลิตที่ได้ไปประกอบอาหารเลี้ยงเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันดูแล เชื่อว่าสามารถนำไปต่อยอดขยายผลสู่ชุมชนในพื้นที่ให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติในการขับเคลื่อนชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืนต่อไป