ปภ.สุพรรณบุรี เสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีจัดฝึกอบรมตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

เพื่อให้ชุมชน/หมู่บ้านในพื้นที่เสี่ยงภัยมีความสามารถในการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แผนการเฝ้าระวัง ของชุมชน/หมู่บ้าน ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนเพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ ในการบริหารจัดการสาธารณภัย มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องสาธารณภัย การปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัย ขณะเกิดภัยและหลังเกิดภัย และมีการฝึกปฏิบัติโดยสมมติสถานการณ์ให้สอดคล้องกับภัยพิบัติในชุมชน

 

ทั้งนี้ มีประชาชนจาก 4 หมู่บ้าน ในตำบลโพธิ์พระยา เข้าร่วมอบรมประมาณ 70 คน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมป้องกัน รับรู้วิธีการแจ้งเตือนภัย บริหารจัดการสาธารณภัยของชุมชนหมู่บ้านอย่างเป็นระบบ