📣จังหวัดอ่างทอง แต่งไทยใส่บาตร ใส่ใจแห่งรัก ปี 2 📣

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.00 . นายขจรเกียรติ  รักพานิชมณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานดำเนินกิจกรรมแต่งไทยใส่บาตร ใส่ใจแห่งรัก ปี 2 โดยมี นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงศึกษาธิการ นายปริญญา เขมะชิต ปลัดจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ นายเอนก สีเขียวสด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอวิเศษชัยชาญ คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารสถานศึกษา เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ชมรมรักษ์วิเศษชัยชาญ ประชาชน เด็กและเยาวชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม บริเวณหลังองค์พระวัดม่วง ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

จากมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบวันที่ 9 มิ. ให้ถือว่ามาตรการส่งเสริมสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย เป็นนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ข้าราชการ ประชาชนแต่งกายด้วยผ้าไทย ตามความเหมาะสมของท้องถิ่นเพิ่มขึ้น หรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน และให้ทุกกระทรวงสร้างการรับรู้และความเข้าใจนโยบายแก่ส่วนในราชการในสังกัด

จังหวัดอ่างทองได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในการสวมใส่ผ้าไทยอย่างต่อเนื่องโดยได้จัดกิจกรรมแต่งไทยใส่บาตร ใส่ใจแห่งรัก ซึ่งดำเนินการเป็นปีที่ 2 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนรักในพระพุทธศาสนาและส่งเสริมให้มีความรักในวัฒนธรรม การสวมใส่ผ้าไทยให้เป็นที่พี่หลาย การรู้จักให้ รักแห่งการแบ่งปั่น ซึ่งจะเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนและประชาชนไม่ลืมในวัฒนธรรมไทย จึงถือให้เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี จัดกิจกรรมขึ้นมาเพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมของไทยไว้ด้วย.

นายทินกร  บุญเงิน  พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ยังเป็นการสานต่อโครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน  ซึ่งดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้ริเริ่มดำเนินการ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยการอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทยอันมีอัตลักษณ์และทรงคุณค่า ศิลปะอันล้ำค่าของชาติให้ดำรงอยู่ปรากฏเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย และให้ทั่วโลกได้ชื่นชม อีกทั้งช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เกิดกระแสความนิยมการแต่งกายด้วยผ้าไทย โดยเน้นในกลุ่มข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างหน่วยงานของรัฐให้ใช้ผ้าไทยอย่างต่อเนื่อง นำมาซึ่งทุกคนได้มีส่วนร่วมสืบสาน อนุรักษ์ผ้าท้องถิ่นไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน และที่สำคัญเพื่อเป็นสนับสนุน ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ และเสริมสร้างรายได้ให้กลุ่มสตรีในท้องถิ่น

ในการนี้นายทินกร  บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง ร่วมกิจกรรมสวมใส่ผ้าไทย ทำบุญ ในกิจกรรมดังกล่าว