จังหวัดนครปฐมประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

วันนี้ (19 ..64) ที่ห้องประชุมพิมานปฐม ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายคมสันเจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ..2564 โดยมีผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดนครปฐมเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบนโยบาย กรอบการประเมิน ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติในการประเมินได้อย่างถูกต้อง เป็นมาตรฐานเดียวกัน

   สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ ที่มุ่งพัฒนาระบบราชการในเชิงสร้างสรรค์มากกว่าการจับผิด เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้ทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการบริการ สามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น

    โดยจังหวัดนครปฐมมีผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ .. 2563 ได้คะแนนการประเมิน 88.22 คะแนนอยู่ในระดับ A เป็นอันดับ 3 ของประเทศ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว