ครบรอบ 13 ปี มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ทำบุญ ณ สำนักงานใหญ่ สวนรถไฟ

วันที่ 7 เมษายน 2564 ...ดร.มนัส โนนึช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ จัดพิธีทําบุญครบรอบ 13 ปี โดยได้รับความเมตตาจากพระอุดมปรีชาญาณ เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรรมิตรเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธาน ในพิธี รวมทั้งท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน อาทิ นายออรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย , นายจตุพร โรจนพาณิช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , นายศรัณย์ศักดิ์ ศรีเครือเนตร เลขานุการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพงศ์ พฤทธิ์พันธุ์ รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย , ...ดร.อัครพล บุณโยปัษฎัม รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ , นายสมยุทธิ์ เรือนงาม รองผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย , ผู้บริหารเครือ เซ็นทรัล รวมทั้งศิลปินแห่งชาติ นักร้อง นักแสดง ตลก สื่อมวลชน เชฟจิตอาสา สมาชิกอาสาสมัครกู้ภัย และอีก มากมาย

           มลูนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2551 โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ด้วยทรงมีความห่วงใยต่อพสกนิกรชาวไทยในทุกด้านจึงมีพระดําริให้ก่อตั้งมูลนิธิขึ้น เพื่อดําเนินโครงการต่างๆ เช่น

โครงการหนึ่งใจ….ให้ธรรมะ” , โครงการหนึ่งใจ..ช่วยเหลือผู้ประสบภัย” , โครงการหนึ่งใจ ….เพื่อการศึกษา” , โครงการหนง่ึ ใจ….ช่วยเกษตรกรปัจจุบันมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ยังคงสานต่อปณิธานของพระองค์ ดําเนินโครงการให้เข้าถึงประชาชนทั่ว