สว.เปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่. ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 2/2564 ที่ นครปฐม

ทันตแพทย์อนุศักดิ์ คงมาลัย  สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีการเปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 2/2564
ระหว่างวันที่ 6-9 เมษายน 2564 ณ.ค่ายลูกเสือสนามจันทร์ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองนครปฐม
พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
โดย ทพ.อนุศักดิ์ กล่าวว่า กิจการลูกเสือไทยได้ก่อกำเนิดโดยพระมหากษัตริย์ไทย คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6  เป็นผู้ก่อตั้ง และพระองค์ทรงสร้างพระราชวังสนามจันทร์ ในจังหวัดนครปฐม แห่งนี้ให้เป็นที่ประทับเพื่อทอดพระเนตรและจัดซ้อมรบเสือป่าพระองค์ทรงจัดสร้างค่ายลูกเสือในบริเวณพระราชวังสนามจันทร์  ชื่อค่ายหลวงสนามจันทร์  จึงเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและชาวจังหวัดนครปฐมคือพระราชวังสนามจันทร์ สถานที่ท่านทั้งหลายกำลังนั่งอบรมอยู่ในขณะนี้
        ในภาวะเช่นนี้ ประเทศไทยกำลังต้องการ ความรักสมัครสมานสามัคคี ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ความเป็นพลเมืองดีของคนในประเทศ  ซึ่งได้เล็งเห็นและให้ความสำคัญในกิจกรรมลูกเสืออันจะเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาต่างที่เกิดขึ้นได้ โดยใช้หลักการของลูกเสือ ใช้กฏและคำปฏิญาณของลูกเสือ ขบวนการของลูกเสือ หากเราได้เริ่มต้นจากตัวนักเรียน/เยาวชน /คนไทย ที่ได้รับการปลูกฝังจากครูอาจารย์ เมื่อเขาเหล่านั้นเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ
   ดังที่มีคนกล่าวไว้ว่า “กิจกรรมลูกเสือเป็นความดี กระบวนการลูกเสือเป็นความงดงาม”
   ทั้งนี้ ขอฝากท่านที่เข้ารับการฝึกอบรมในวันนี้ ได้นำความรู้ความเข้าใจ ในกิจกรรมลูกเสือไปถ่ายทอดให้นักเรียนให้เกิดความซาบซึ้งเกิดศรัทธา และเข้าใจ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติต่อไป