สุพรรณบุรี โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าฯ เข้มกิจกรรม “วันแห่งความสำเร็จ”พร้อมคุมเข้มการตรวจวัดอุณหภูมิ-เจลล้างมือ ครูและนร.ตามมาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

        ที่ห้องประชุมบุญชู  จันทร์สุวรรณ  โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร  อำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ“วันแห่งความสำเร็จ” มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 139 คน โดยมีการปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและประกาศของ ศบค.สุพรรณบุรี อย่างเคร่งครัด  นักเรียนที่เข้ารับใบประกาศนียบัตรต้องรายงานตัวกับครูประจำชั้นทุกคน  พร้อมรับหน้ากากอนามัยที่โรงเรียนจัดเตรียมไว้ให้  ตรวจวัดอุณหภูมิ  ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  และยืนเว้นระยะห่างก่อนเดินแถวเข้าประชุม

          ว่าที่ร้อยตรีประกกฤษ  โพธะนัง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร  เปิดเผยว่า  ต้องยอมรับว่าหนึ่งปีกว่าที่ผ่านมานักเรียนเสียโอกาสทางการศึกษามากที่สุด  การเรียนรู้ในห้องเรียนไม่เต็มที่  กิจกรรมต่างๆที่เสริมประสบการณ์ชีวิตบางกิจกรรมหายไป  เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ “วันแห่งความสำเร็จ” มอบใบประกาศนีบัตรให้กับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน  139  คน 

 

เป็นกิจกรรมสุดท้ายที่โรงเรียนจะจัดให้นักเรียนเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับนักเรียน และส่งสัญญาณบอกนักเรียนทุกคนให้ได้รับรู้ว่าศิษย์ทุกคนได้สำเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับชั้นประถมศึกษาแล้ว  และจะต้องก้าวเดินต่อไปในการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมที่จัดนั้นเน้นความเรียบง่าย  เดินลอดซุ้มธงโรงเรียน  การฉาย VTR  การให้โอวาทนักเรียน  ตัวแทนนักเรียนกล่าวแสดงความรู้สึก  การมอบรางวัลให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น  พร้อมเน้นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19  อย่างเคร่งครัด  ทั้งครูและนักเรียนต้องยืนเว้นระยะห่างทางสังคม  ใส่หน้ากากอนามัยจากที่โรงเรียนได้จัดเตรียมไว้ให้  ต้องตรวจวัดอุณหภูมิ  และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกคนก่อนเดินเข้าห้องประชุม  การจัดเก้าอี้ให้นักเรียนนั่งห่างกัน  กำหนดนักเรียนขึ้นรับใบประกาศทีละคน  พร้อมงดเว้นกิจกรรม”การบายศรี” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความใกล้ชิดและสัมผัสมือระหว่างครูกับนักเรียน  สำหรับผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลานร่วมกิจกรรมวันแห่งความสำเร็จ  ก็ต้องเข้ากระบวนการตรวจวัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เช่นเดียวกัน  ซึ่งโรงเรียนไม่อนุญาตให้เข้าไปภายในห้องประชุมแต่ได้จัดที่นั่งให้รอเป็นการเฉพาะ อากาศถ่ายเทสะดวก

 

             เด็กหญิงภิญญาภัทร์  แย้มสุข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3  ประธานนักเรียน  กล่าวว่า  หนูและเพื่อนๆ ทุกคนดีใจมากที่โรงเรียนไม่งดการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ “วันแห่งความสำเร็จ” เพราะก่อนหน้านี้ทราบว่าคุณครูได้มีการประชุมบ่อยมากในการจัดกิจกรรมนี้  ลุ้นมาตลอดว่าจะยกเลิกหรือเลื่อน  เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 จังหวัดสุพรรณบุรีถูกประกาศจาก ศบค.เป็นพื้นที่สีส้ม  แต่สุดท้ายโรงเรียนก็ยืนยันจัดกิจกรรมนี้  โดยมีการปรับกิจกรรมให้กระชับขึ้น  ยกเว้นกิจกรรมที่ต้องใกล้ชิดหรือสัมผัสผิวหนัง  เช่น การบายศรี  ความบันเทิง เป็นต้น  ขอเป็นตัวแทนนักเรียนกล่าวขอบพระคุณโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร  คุณครูทุกท่านที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้  ปลูกฝังทักษะการใช้ชีวิตให้รู้ถูก รู้ผิด  พวกเรารักคุณครูและสัญญาว่าจะเป็นศิษย์ที่ดี  ตั้งใจเรียนที่โรงเรียนแห่งใหม่