อบจ.ตรังฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารตรัง

เจ้าหน้าที่ อบจ.ตรังฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารตรัง สร้างความมั่นใจผู้ใช้บริการ


นางสาวพิณทิพย์ ศรีสมัย นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารตรังทั่วบริเวณอาคาร นอกอาคาร ศาลารถจักรยานยนต์รับจ้าง เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรค ป้องกันโควิด-19 และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ หลังจากที่มีหญิงอายุ 22 ปี ที่ติดเชื้อโควิด-19 ได้เดินทางด้วยรถทัวร์โดยสารจาก กทม. มาลงที่สถานีขนส่งแห่งนี้ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ และได้มีนโยบายให้เพิ่มความเข้มงวดของมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารตรัง ในเรื่องความปลอดภัยและมาตรการด้านสาธารณสุข

ซึ่งการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ การคัดกรองผู้โดยสารที่เข้า-ออก โดยวัดอุณหภูมิร่างกาย ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า มีจุดบริการแอลกอฮอล์เจล เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อยหนึ่งเมตร มีส่วนช่วยสนับสนุนให้ผู้ใช้บริการเกิดความเชื่อมั่นในการเข้าใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารตรัง อีกทั้งได้สร้างความตระหนักถึงมาตรการสาธารณสุขในการเดินทาง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่ผู้ใช้บริการอีกด้วย