อพท.7 จัดกิจกรรม Car Free Day พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

อพท.7 จัดกิจกรรม Car Free Day  พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับเข้าสู่มาตรฐานตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก GSTC ในเขตพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง

   

  วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564  องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดย สำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 (อพท.7) “จัดกิจกรรม Car Free Day ปั่นทดสอบเส้นทางภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม” เพื่อพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก GSTC ณ แหล่งท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ดร.สมจินต์ ชาญกระบี่ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อพท.7 ลงพื้นที่ปฏิบัติงานภายใต้มาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัส covid-19 และคำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรีอย่างเคร่งครัด  โดยแหล่งพื้นที่ท่องเที่ยวที่ดำเนินการทดสอบเส้นทาง ประกอบด้วย ชุมชนบ้านเข้าพระ , วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม , วัดเขาทำเทียม (พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ) และบ้านตำนานดิน

     กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ทันตแพทย์อนุศักดิ์ คงมาลัย   สมาชิกวุฒิสภา  เป็นประธานเปิดงาน พร้อมกล่าวถึง ความสำคัญของกิจกรรม Car Free Day การท่องเที่ยวชุมชนด้วยวิถีจักรยาน ซึ่งถือเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มอบความสุขและสุขภาพที่ดีแก่นักท่องเที่ยวและผู้คนในชุมชน

     กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม การพัฒนาปรับปรุงองค์ประกอบของเมืองสร้างสรรค์ ประจำปี  2564  ซึ่งหลังจากนี้จะมีการติดตามและประเมินผล พัฒนาให้สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria: GSTC) ในเขตพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง ต่อไป