สุพรรณบุรี SP-Net เปิดเวทีเสวนา “พลังชุมชน หุ้นส่วนการพัฒนา สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม”

อาจารย์กิติ จารุอารยนันท์ ประธานสถาบันพัฒนาธุรกิจภูมิภาค เปิดเผยว่าสถาบันพัฒนาธุรกิจภูมิภาค โดย มูลนิธิองค์กรเครือข่ายบริการธุรกิจภูมิภาค ได้ออกแบบ และจัดทำรายการสื่อออนไลน์เพื่อชุมชนขึ้น ทุกวันศุกร์ เวลา 18.30 – 20.00 น. เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับรู้ข่าวสาร และแนวทางในการรับมือ แก้ปัญหา เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข และยั่งยืน โดยในวันที่  23  กรกฎาคม 2564 ในประเด็น”พลังชุมชน หุ้นส่วนการพัฒนา สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม”  ในหัวข้อสนทนา –  ประสบการณ์ “พลังชุมชน” การมีส่วนร่วมของชุมชน วิถีชีวิตความเป็นอยู่    อาชีพรายได้ การใช้ทรัพยากรท้องถิ่น อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สุขภาวะและสวัสดิการทางสังคม แผนงาน/กิจกรรมต่าง ๆ ในการสร้างความสุขชุมชน – ร่วมสะท้อนความคิดเห็นของจุดเริ่มต้น จุดสำคัญ “สภาองค์กรชุมชนตำบล”     เป็นเครื่องมือในการทำงานร่วมกันของคนในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพได้ มีการเปิดพื้นที่ให้แสดงจุดยืน เวทีรับฟังความคิดเห็น พูดคุยวางแผนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

– ชวนคิด กระบวนการเสริมพลังอำนาจชุมชน กลวิธีในการอยู่ร่วมกับสังคม   โดยมีชุมชนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน องค์กรชุมชน ทุกภาคส่วน ได้เข้ามามีส่วนร่วมวางแผนพัฒนาและเข้าถึงเจตนารมณ์ร่วมกัน ทำให้แผนของ อบต. และแผนของจังหวัด มาจากแผน/ความต้องการของชาวบ้านอย่างแท้จริง – แชร์ไอเดียการสื่อสารในการกระตุ้นการตื่นตัวของชุมชน สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม เพื่อการมีชีวิตความเป็นอยู่ทีดีและผสมผสานวิถีชีวิตชุมชนตนเองเข้ากับสังคมอย่างมีจุดมุ่งหมาย

โดยมีผู้ร่วมสนทนาประกอบด้วย

  1. นายอนุศักดิ์ คงมาลัย : สมาชิกวุฒิสภา
  2. คุณนันทิยา สิงสีทา : ประธานสภาองค์กรขุมชุนเทศบาลตำบลเขาดิน
  3. นางเพียงใจ ปริยัติฆรพันธ์ : อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม)
  4. นายทองใบ สิงสีทา : ชำนาญการพิเศษปฏิบัติการชุมชน​ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)
  5. น.ส.วิภาศศิ ช้างทอง : ขบวนองค์กรชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี

ทั้งนี้ สามารถรับชมรายการสด และร่วมแสดงความคิดเห็น ระหว่างรายการ ได้ทาง Facebook มูลนิธิเอสพีเน็ต : https://www.facebook.com/SP.Net.Foundation/live_videos/

+++++++

https://www.facebook.com/SP.Net.Foundation/posts/4820781304601907