อพท.7 ยกระดับศักยภาพชุมชน นำเสนอแพ็กเกจการท่องเที่ยววิถีใหม่ รองรับการท่องเที่ยวยุค New normal

อพท.7 ยกระดับศักยภาพชุมชน นำเสนอแพ็กเกจการท่องเที่ยววิถีใหม่ รองรับการท่องเที่ยวยุค New normal ส่งเสริมการเพิ่มรายจากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ในเขตพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทองและพื้นที่เชื่อมโยงจังหวัดสุพรรณบุรี

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดย สำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 ร่วมกับ บริษัทเทสโก้ จำกัด และบริษัท แกรนด์เทค จำกัด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอกิจกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชนต้นแบบ และแนะนำแพ็กเกจพร้อมขาย รองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ New normal ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting

 

     ดร.สมจินต์ ชาญกระบี่ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 ได้มอบหมายให้ นายสมเกียรติ อำนวยสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ อพท.7 เป็นประธานเปิดงานประชุม โดยมีผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และชุมชนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมกว่า 70 คน

     ชุมชนท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย

 • ชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านวังโหรา
 • วิสาหกิจชุมชนเชิงเกษตรสร้างสรรค์สมหวังที่วังยาง
 • ชุมชนท่องเที่ยวตำบลป่าสะแก
 • กลุ่มจัดการท่องเที่ยวหนองกระโดนมน
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวนเกษตรบ้านดงเย็น
 • ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวหัตถสานบ้านต้นตาล-สุ่มปลายักษ์
 • ชุมชนบ้านเขาพระ
 • ชุมชนท่องเที่ยวบ้านดอนมะนาว
 • วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกษตรอินทรีย์ตลาดริมน้ำจระเข้สามพัน
 • กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านพุน้ำร้อน
 • กลุ่มโฮมสเตย์บ้านห้วยหินดำ

     อพท.7 มีความมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง และพื้นที่เชื่อมโยงจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เกิดการเพิ่มรายได้ทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของแต่ละชุมชนมานำเสนอผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวได้อย่างลงตัว

     โดยหลังจากนี้ อพท.7 จะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปปรับปรุงแก้ไขให้กิจกรรมท่องเที่ยวสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของชุมชน และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง และพื้นที่เชื่อมโยงจังหวัดสุพรรณบุรีต่อไปในอนาคต