ประจวบจัดมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน-พิธีมอบรางวัลพระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”

เมื่อเวลา 09.30 .วันที่ 21 กันยายน 2564 ที่ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ นายพรหมวิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดพร้อมมอบรางวัลกิจกรรม มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2564 โดยมี นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบฯ กล่าวรายงาน และมี นายวัชรินทร์ จันทร์เดช ประธานเครือข่ายกองทุนของแผ่นดิน .ประจวบฯ นางกุหลาบแฝงแก้ว ประธานสภาเทศบาลเมืองประจวบฯ นายสมหมาย ปานทอง อุปนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย นางสุคนธ์ สุขอนุเคราะห์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด ข้าราชการ ผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กร เครือข่ายการพัฒนาชุมชน เข้าร่วม

โดยได้จัดพิธีมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรให้กับ นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัด จากนั้นได้มีพิธีมอบโล่พระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็น เป็นสุขระดับจังหวัด  โดยมี นายฉัตรธวัช คงสมัคร ผู้ใหญ่บ้านทางสาย .บางสะพาน เข้ารับโล่พระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ส่วนรางวัลอื่นๆ มีพิธีมอบโล่รางวัลสิงห์ทอง ผู้นำและกลุ่มองค์กรแกนนำหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น จำนวน 4 รางวัล ดังนี้ 1) รางวัลผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชายดีเด่น นายคุณานนท์ สายน้ำเขียว .สามร้อยยอด .สามร้อยยอด 2) รางวัลผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) หญิงดีเด่น นางเฉลา ใหญ่อยู่ .ปราณบุรี .ปราณบุรี 3) รางวัลกลุ่มองค์กรชุมชนแกนนำหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทุ่งสะท้อน .บางสะพานน้อย 4) รางวัลศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.) ดีเด่น ได้แก่ ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลธงชัย .บางสะพาน ซึ่งมีนายสมหมาย ปานทอง อุปนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย/กำนันตำบลธงชัย รับมอบ  จากนั้นพิธีมอบเกียรติบัตรครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ นางศิริลักษณ์ ขุนทอง จาก .เขาล้าน .ทับสะแก 

ต่อมาได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรกิจกรรมคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 – 3 รวม 5 ประเภทดังนี้ (1).หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็น เป็นสุขดีเด่น  รองชนะเลิศอันดับ 1 บ้านยางชุม หมู่ที่ 5 .หาดขาม .กุยบุรี รองอันดับ 2 บ้านทุ่งสะท้อน หมู่ที่ 6 .ปากแพรก .บางสะพานน้อย รองอันดับ 3 บ้านหนองเหียง หมู่ที่ 7 .หินเหล็กไฟ .หัวหิน  (2). ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช)ชายดีเด่น รองชนะเลิศอันดับ 1 นายสุนันท์ แผ่นทอง .สามกระทาย .กุยบุรี รองอันดับ 2 นายสถาบัน พลแสน .หนองตาแต้ม .ปราณบุรี  รองอันดับ 3 นายจรัญ วงศ์สวัสดิ์ .เกาะหลัก .เมือง (3). ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน(ผู้นำ อช.) หญิงดีเด่น รองชนะเลิศอันดับ 1 นางศรีสุดา ท้วมมี .หินเหล็กไฟ .หัวหิน รองอันดับ 2 นางเผียน อามพราหมณ์ .เกาะหลัก .เมือง รองอันดับ 3 นางหทัยรัตน์ บุญเกิด .หาดขาม .กุยบุรี (4). กลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนนำหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น รองชนะเลิศอันดับ 1 กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านมะเดื่อทอง .ทับสะแก รองอันดับ 2 ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านทางสาย .บางสะพาน รองอันดับ 3 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านยางชุม .กุยบุรี (5).ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช..) ดีเด่น รองชนะเลิศอันดับ 1 ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบล (ศอช.)หินเหล็กไฟ .หัวหิน รองอันดับ 2 ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบล (ศอช.)ปากแพรก .บางสะพานน้อย รองอันดับ 3 ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบล (ศอช.)เขาล้าน .ทับสะแก (6). ครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่างดีเด่น รองชนะเลิศอันดับ 1 นางอุทัย หอมหวน .ปากแพรก .บางสะพานน้อย รองอันดับ 2 นางพัชรากร ประทุมสุวรรณ .หนองตาแต้ม .ปราณบุรี รองชนะเลิศอันดับ 3 นางนิตยา บัวล้อม .ชัยเกษม .บางสะพาน

จากนั้นพิธีมอบเกียรติบัตรกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ประจำปี 2564  รางวัลกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านมะเดื่อทอง หมู่ที่ .เขาล้าน .ทับสะแก  กองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับอำเภอ จำนวน 5 รางวัล มี 1).กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านวังไทร หมู่ที่ 7 .ไร่ใหม่ .สามร้อยยอด 2) กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านดอนจวง หมู่ที่ 1 .ปากแพรก .บางสะพานน้อย 3) กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบึง หมู่ที่ 4 .อ่าวน้อย .เมือง 4) กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านต้นทองหลาง หมู่ที่ 9 .พงศ์ประศาสน์ .บางสะพาน 5) กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโปร่งสำโหรง หมู่ที่ 7 .ห้วยสัตว์ใหญ่ .หัวหิน  และพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 จำนวน 4 รางวัล 1.ประเภท องค์กรปกครองท้องถิ่นต้นแบบ อบต.หินเหล็กไฟ 2.ประเภท หมู่บ้านต้นแบบ บ้านหนองกา หมู่ที่ 7 .ปราณบุรี .ปราณบุรี 3.ประเภท บ้านพักข้าราชการ กรมการพัฒนาชุมชน นางทัศนี ลือฤทธิ์ 4.ประเภท ผู้นำศาสนา ศาสนาจารย์ ดร.รัศมี ผลจันทร์

สำหรับพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปี 2564 ระดับเขตรวจราชการ จำนวน 2 รางวัล ดังนี้ 1.คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล/เทศบาลเมืองพัทยา/เขตดีเด่น ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลเมืองประจวบฯ โดยมีนางกุหลาบ แฝงแก้ว ประธานสภาเทศบาลเมืองฯขึ้นรับมอบ 2. กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ได้แก่ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร หมู่ที่ 4 .เกาะหลัก .เมือง ส่วนรางวัลตำบลต้นแบบการจัดทำสารสนเทศตำบลตันแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับเขตตรวจราชการ ได้แค่ .ธงชัย .บางสะพาน

จากนั้นได้มอบประกาศเกียรติคุณข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่นกรมการพัฒนาชุมชน ทั้งในประเภทชื่อสัตย์สุจริต และ ประเภทสนับสนุน พิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการที่ปฏิบัติราชการ ครบ 25 ปี สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 4 ราย มีนางวรรณา หินศรี ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางจามจุรี ลิ้มกุลวราภิวัฒน์ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางศราวัลย์ สังคะหะ พัฒนาการอำเภอกุยบุรี และนายเลอพัฒน์ หินศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน และพิธีมอบวุฒิบัตรและเข็มวิทยาฐานะ ให้แก่ข้าราชการผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 117 จำนวน 1 ราย นายนิรุตต์ ใจหวัง นักวิชาการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุยบุรี

ด้าน นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัด กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดินเพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติหมู่บ้าน กลุ่ม/องค์กรและกิจกรรมของผู้นำกลุ่ม/องค์กร เครือข่ายชุมชนที่มีผลงานดีเด่น รวมทั้งข้าราชการดีเด่น และข้าราชการที่ปฏิบัติราชการครบ 25 ปี ซึ่งจะทำให้ผู้นำชุมชนที่มีผลงานดีเด่นทุกคน เกิดความภาคภูมิใจในผลงานความสำเร็จจากความวิริยะ อุตสาหะในการทำงาน ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวม และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน /////////