องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดห้องประชุมใหญ่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

วันนี้ (วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564) นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นาย อบจ.สุพรรณบุรี มอบหมายให้นายเธียรินทร์ ปัทมนิรันดร์กุล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี อำนวยความสะดวกให้กับแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่เดินทางมาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
            องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชน ในวันนี้มีประชาชนเดินทางมาฉีดวัคซีน 3,637 คน แบ่งเป็นวัคซีนซิโนแวคเข็มที่ 1 ผ่านการจองกับโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช และ Walk In จำนวน 600 วัคซีนซิโนฟาร์มผ่านการลงทะเบียนจองกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีจำนวน 800 คน
และในวันนี้มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี เดินทางมาฉีดวัคซีนไฟเซอร์จำนวน 2,237 คน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับกรณีอาจจะมีการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 ในเดือนพฤศจิกายนนี้ และควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชนให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว
เนื่องจากในวันนี้มีประชาชนและนักเรียนเดินทางมาฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมากทำให้สถานที่จอดรถไม่เพียงพอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี กราบขออภัยในความไม่สะดวก และในโอกาสหน้าหากมีการฉีดวัคซีนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีอีก ขอความร่วมมือผู้ที่มาฉีดวัคซีนเดินทางมาตามเวลาที่โรงพยาบาลนัดหมาย เพื่อลดความแออัดและปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด