สุพรรณบุรี อพท.7 และสำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน (สทช.) ร่วมหารือกับคณะทำงานขับเคลื่อนเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคกลาง ครั้งที่ 2

สุพรรณบุรี อพท.7 และสำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน (สทช.) ร่วมหารือกับคณะทำงานขับเคลื่อนเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคกลาง ครั้งที่ 2 เตรียมพร้อมหนุนเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ 11 จังหวัดภาคกลาง
     ซึ่งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดย สำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 (เมืองโบราณอู่ทอง) ร่วมกับ สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน ภาคกลาง ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting
     ดร.สมจินต์ ชาญกระบี่ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 มอบหมายให้ นายสมเกียรติ อำนวยสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเข้าร่วมหารือ โดยการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสาววรรณวิภา ภานุมาต ผู้อานวยการสำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน บรรยายพิเศษหัวข้อ “แนวทางและรูปแบบการขับเคลื่อนเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนในระดับภูมิภาค”
     โดยมีตัวแทนจากกลุ่มจังหวัดภาคกลาง 11 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัด ชัยนาท , สิงห์บุรี , สุพรรณบุรี , ลพบุรี , พระนครศรีอยุธยา ,ปทุมธานี ,นนทบุรี , ราชบุรี , นครปฐม , สระบุรี และอ่างทอง เข้าร่วมประชุมรวม 35 คน