อพท.7 สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว เตรียมพร้อมเปิดรับการท่องเที่ยวในรูปแบบสมัยใหม่ New normal ในเขตพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดย สำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 (อพท.7) สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ ชุมชนท้องถิ่น บุคคลากรทางการท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยว ได้รับรู้ถึงข้อมูลข่าวสาร ด้านการท่องเที่ยว ที่ อพท.7 ดำเนินการขับเคลื่อนในปีงบประมาณ 2564 ณ แหล่งท่องเที่ยวเมืองโบราณอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

     ดร.สมจินต์ ชาญกระบี่ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อพท.7 ลงพื้นที่ปฏิบัติงานภายใต้มาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัส covid-19 และคำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรีอย่างเคร่งครัด

โดยได้ สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว อาทิ

  • คู่มือนักสื่อความหมายชุมชน
  • แนวทางปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยว
  • เส้นทางท่องเที่ยวอู่ทองลองไปทัวร์
  • เส้นทางท่องเที่ยวกินพุงพลุ้ย ตะลุย อู่ทอง
  • Guide book คู่มือท่องเที่ยว ปั่นจักรยาน ตามรอยอารยธรรมทวารวดี
  • Poster ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อพท.7