สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 จัด“โครงการเสริมสร้างความเข้าใจเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาใหม่และการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 65

วันนี้(19 มิ.ย.65) ที่ อาคารหอประชุม วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ดร.สาโรจน์  ขอจ่วนเตี๋ยว นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 เป็นประธานเปิด “โครงการเสริมสร้างความเข้าใจเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาใหม่ และการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ประจำปีการศึกษา 2565” และพิธีไหว้ครูหรือบูชาครู พร้อมขอให้นักศึกษา ขยันหมั่นเพียร ศึกษาเรียนรู้ ได้รวดเร็วเหมือนหญ้าแพรกที่โตวันโตคืน มีความทนต่อสภาวะแวดล้อม และทนต่อการเหยียบย่ำ หรืออีกนัยหนึ่งคือต้องยอมรับฟังคำว่ากล่าวตักเตือนสั่งสอนของครูอาจารย์  /มีสติปัญญา ฉลาดหลักแหลม เหมือนดอกเข็ม รู้เท่าทันและสามารถนำความรู้ไปใช้อย่างชาญฉลาดและอยู่ในศีลธรรมอันดี

อีกทั้ง ขอให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เอื้ออาทรต่อเพื่อนและญาติมิตร เหมือนดอกมะเขือที่คว่ำดอกลงเสมอเมื่อจะออกผลตลอดจนตั้งใจรับการอบรมสั่งสอนจากครูอาจารย์ ควบคู่กับการเรียนรู้ทางวิชาการการศึกษา   เพราะครูต้องอบรมศิษย์ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ทางวิชาการ เพื่อให้ศิษย์มีความรู้พรั่งพรูเหมือนข้าวตอกสีขาว ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ยังเป็นการชี้แนะแนวทางเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียน การสอน และบริบทต่าง ๆของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๔ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาใหม่ในทุกสาขาวิชา รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อให้นักศึกษาปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง สามารถดำรงชีวิต การเป็นนักศึกษาของสถาบันได้อย่างมีความสุข

ด้าน ดร.อินดา  แตงอ่อน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๔ กล่าวเพิ่มเติมว่าสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๔ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดโครงการเสริมสร้าง               ความเข้าใจ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพให้กับนักศึกษาใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบแนวทางปฏิบัติและกฎระเบียบต่าง ๆ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๔ ให้ปฏิบัติตนด้วยความถูกต้อง ตามการดำรงชีวิตในวิถียุคใหม่ (New Normal) ต่อไป สำหรับกิจกรรมไหว้ครูเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการแสดงถึงความกตัญญูกตเวที ความเคารพ และยอมรับนับถือต่อครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา ความวิริยะอุตสาหะ ของครูอาจารย์ เพื่อให้นักศึกษาบรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามที่มุ่งหวังไว้

          ปัจจุบันสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๔ มีสถานศึกษาในสังกัด จำนวน ๙ วิทยาลัยใน ๔ จังหวัด คือ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรี มีสถานศึกษา ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ จำนวน ๗ สถานศึกษาใน ๑6 สาขาวิชา ได้แก่

๑. วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

– สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง)

๒. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

– สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง)

๓. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

– สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง)

– สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  (ต่อเนื่อง)

– สาขาวิชาการโรงแรม (ต่อเนื่อง)

– สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ต่อเนื่อง)

– สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง)

– สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก  (ต่อเนื่อง)

๔. วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

– สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)

๕. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

– สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)

๖. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

– สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง)

– สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง)

– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ (ต่อเนื่อง)

๗. วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

– สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง)

– สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ต่อเนื่อง)

– สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง)

รวมนักศึกษาทั้งสิ้น  500 คน

ทั้งนี้ ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 และดร.อินดา แตงอ่อน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 กล่าวให้โอวาทนักศึกษา จากนั้น นางสาวฉันทนา  พิพัฒน์บรรณกิจ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

กล่าวถึงแนวทางการศึกษาในหัวข้อ “เรียนให้สำเร็จด้วยความเพียร” และกิจกรรม “รวมเป็นหนึ่ง