จังหวัดนครปฐม จัดพิธีมอบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.วัดลำพญา) โครงการง “ฟื้นฟู รักษา สืบสาน และต่อยอด หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล”

วันที่ 19 มิถุนายน 2565 ที่ตลาดน้ำวัดลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม พระเทพศาสนาภิบาล  ประธานคณะอนุกรรมการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ,เจ้าคณะภาค 14,  เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง เป็นประธานจัดพิธีมอบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (...วัดลำพญา) โครงการงฟื้นฟูรักษา สืบสาน และต่อยอด หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลโดยมี นายสุรศักดิ์เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดผู้นำท้องถิ่น และประชาชนรวมพิธี

ในการนี้ พระมหาอดิเรก  ฐิตวุฑฺฒิ ดร.,เจ้าอาวาสวัดลำพญา ได้กล่าวถวายรายงานถึงหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลได้ก่อตั้งขึ้นในปี .. 2518 โดยดำริของ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธโร) อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม อดีตเจ้าอาวาสวัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร เป็นผู้เสนอโครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในระดับตำบล ต่อที่ประชุมมหาเถรสมาคม และมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบ โดยมีการตราระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล .. 2518 ขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักคือ ให้พระสงฆ์เป็นผู้นำในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยใช้วัดเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมต่าง ของชุมชน เพื่อช่วยประชาชนให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ตามสมควรในด้านต่าง ตามกรอบการดำเนินงานที่กำหนดไว้  8  ด้าน คือ  1.ด้านศีลธรรมและวัฒนธรรม 2. ด้านสุขภาพอนามัย 3.ด้านสัมมาชีพ 4.ด้านสันติสุข 5.ด้านศึกษาสงเคราะห์ 6.ด้านสาธารณสงเคราะห์ 7.ด้านกตัญญูกตเวทิตาธรรม 8.ด้านสามัคคีธรรม

  วัดลำพญา ได้จัดตั้งเป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2548  และเพื่อเป็นการสนองงานคณะสงฆ์ตามมติมหาเถรสมาคม วัดลำพญาพร้อมด้วยผู้นำชุมชน ได้เล็งเห็นประโยชน์และคุณค่าของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยใช้กรอบการดำเนินงานของ หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล มาเป็นพุทธนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนงาน  จึงได้จัดโครงการฟื้นฟู  รักษา  สืบสาน และต่อยอด หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันทั้งฝ่ายพระสงฆ์และฝ่ายคฤหัสถ์ ในการขับเคลื่อนงาน อปต.ทั้ง 8 ด้านไปพร้อมๆกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดพลัง บวร ที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

********************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว