สำนักงานยุวกาชาด และอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย จัดงานเชิดชูเกียรติ 100 ปีแห่งการสถาปนา กิจการยุวกาชาดไทย

สำนักงานยุวกาชาด และอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย จัดงานเชิดชูเกียรติ 100 ปีแห่งการสถาปนา กิจการยุวกาชาดไทย และงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ลมหายใจของชุมชน กิจกรรม “อาสายุวกาชาดหัวใจครู” เพื่อเด็กและเยาวชนไทยอ่านออกเขียนได้

วันที่ 1 กันยายน 2565 สำนักงานยุวกาชาด และอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย จัดงานเชิดชูเกียรติ 100 ปีแห่งการสถาปนา กิจการยุวกาชาดไทย และงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ลมหายใจของชุมชน กิจกรรม “อาสายุวกาชาดหัวใจครู” เพื่อเด็กและเยาวชนไทยอ่านออกเขียนได้ โดยได้รับเกียรติจากนาย เตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธี ณ THE BERKELEY HOTEL PRATUNAM เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด และอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย กล่าวว่า นับแต่ได้รับพระราชทานก่อตั้งกิจการยุวกาชาด ด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์
วรพินิต อุปนายกสภากาชาดสยาม เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2465 จึงเป็นจุดกำเนิดวิทยาการแห่งการสร้างสรรค์เยาวชนให้มีโอกาสพัฒนาตนเอง ประเทศ และดำเนินรอยตามแบบอย่างอาณารยประเทศ กิจการยุวกาชาด จึงเป็นแหล่งผลิตและหลอมรวมผู้คนที่ใฝ่กระทำงานจิตอาสาในฐานะอาสายุวกาชาด ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ด้อยโอกาสจากการเป็นที่พึ่งพาได้ของคนในประเทศทั้งยามปกติและฉุกเฉิน ซึ่งตลอดระยะกว่า 1 ศตวรรษ ภาพการทำงานของอาสายุวกาชาด เป็นบทสะท้อนถึงความตั้งใจจริง ที่ปรารถนาให้เกิดสังคมแห่งศานติสุข

อนึ่ง ในปีพุทธศักราช 2565 กิจการยุวกาชาด มีอายุครบ 100 ปี แห่งการสถาปนา
สำนักงานยุวกาชาด ได้ดำเนินภารกิจเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสดังกล่าว โดยมุ่งเน้นการทำกิจกรรมลงสู่ชุมชนหลากหลายโครงการฯ มีเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาศ และกลุ่มเปราะบางได้รับผลประโยชน์หลายหมื่นคน และหนึ่งในนั้นคือความร่วมมือกับสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
ในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาภาษาไทยให้แก่เด็กที่ด้อยโอกาสทั่วประเทศ โดยใช้กระบวนการของโครงการอาสายุวกาชาดสืบสาน รักษา ต่อยอด สู่ลมหายใจของชุมชนด้วยศาสตร์พระราชา ภายใต้กิจกรรม “อาสายุวกาชาดหัวใจครู” เพื่อเด็กและเยาวชนไทยอ่านออกเขียนได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ดังพระราชดำรัชที่พระราชทานในการปาฐกถาเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2549 ความตอนหนึ่งว่า

“การเรียนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา เป็นการเรียนขั้นต้นเพื่อวางรากฐานการศึกษา
ไม่เฉพาะด้านความรู้ภาษาไทย แต่เป็นรากฐานการศึกษาความรู้วิชาอื่นๆ เป็นรากฐานการคิด
การรับคุณธรรม จริยธรรม การรู้จักระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์ของสังคม ตลอดจนการปลูกฝังวัฒนธรรมไทยและความเป็นไทยด้วย สำหรับคนไทยภาษาไทยจึงเป็นภาษาที่มีความสำคัญ
มากที่สุด การเรียนระดับประถมศึกษาหากเรียนได้ถูกต้องแม่นยำแล้ว ผู้เรียนจะสามารถยึดถือเป็นหลักตลอดไป ทำให้ใช้ภาษาถูกต้องในการอ่าน การเขียน และการใช้ตามบริบทของสังคม…”

ซึ่งตลอดระยะกว่า 3 ปี ที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบให้เด็กและเยาวชนในประเทศ อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจนน่าเป็นห่วง
แต่ด้วยพระวิสัยทัศน์ กว่า 40 ปี แห่งการทรงงานในฐานะอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย จึงมีพระราชดำริให้สภากาชาดไทย ช่วยสนองงานด้านภาษาไทย เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ของเด็กในครอบครัวนั้น ๆ และหวังที่จะให้เด็กเหล่านั้นเติบโตเป็นผลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ ต่อไป การกระทำของเหล่าจิตอาสาในฐานะอาสาสมัครของสภากาชาดไทย

จึงเป็นเรื่องควรค่าแก่ความภาคภูมิใจ สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด จึงจัดงานเชิดชูเกียรติ 100 ปี แห่งการสถาปนา กิจการยุวกาชาดไทย และงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ลมหายใจของชุมชน กิจกรรม “อาสายุวกาชาดหัวใจครู” เพื่อเด็กและเยาวชนไทยอ่านออกเขียนได้
เพื่อประกาศเกียรติคุณอันเป็นเครื่องแสดงออกถึงความเสียสละ ที่ท่านได้กระทำงานร่วมกับสภากาชาดไทย