เกษตรสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศฟิลิปปินส์ ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนยุวเกษตรกรกับต่างประเทศ ประจำปี 2566

ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี นำโดยนายวันชัย นิลวงศ์ เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี  ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศฟิลิปปินส์  ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนยุวเกษตรกรกับต่างประเทศ ประจำปี 2566 จากสมาคมยุวเกษตรกรสากลแห่งประเทศไทย (IFYE Thailand)

ที่เดินทางมาพักกับครอบครัวอุปถัมภ์ในประเทศไทย สำหรับจังหวัดสุพรรณบุรี คณะศึกษาดูงานดังกล่าว พักกับครอบครัวอุปถัมภ์ ณ บ้านของนางสาวปรารถนา ม่วงงาม (YSF จังหวัดสุพรรณบุรี) อำเภอศรีประจันต์ จำนวน 3 ราย

โดยการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อเรียนรู้การพัฒนายุวเกษตรกร และเยาวชนเกษตร รวมทั้งวัฒนธรรมของประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 17-30 กันยายน 2566

ในการนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีได้พาคณะศึกษาดูงานฯ ไปศึกษากระบวนการผลิตข้าวครบวงจร ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช้) ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะฯ เป็นอย่างยิ่ง