เกษตรสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ร่วมกับผู้สื่อข่าว เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ การทำการเกษตรแบบผสมผสาน

นายวันชัย  นิลวงศ์ เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ ลงพื้นที่ร่วมกับผู้สื่อข่าว เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ณ หมู่ที่ 7 บ้านสระกลอย ตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

ซึ่งเป็นการทำการเกษตรแบบผสมผสาน ของนางบังอร จันทร์เปรม  โดยใช้พื้นที่ทำการเกษตรแบบไร่นาสวนผสม จำนวน 14 ไร่ 2 งาน มีการจัดสรรพื้นที่ เป็น 4 ส่วน ดังนี้

 ส่วนที่ 1 พื้นที่พักอาศัยและโรงเรือน

– ที่พักอาศัย

– แปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น หมี่กรอบทรงเครื่อง แปรรูปข้าวสารบรรจุถุง  ทอเสื่อกก

– ใช้เก็บวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร ผลิตน้ำหมักชีวภาพ สารชีวภัณฑ์ และสีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

– โรงเรือนสำหรับเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ วัว จำนวน 9 ตัว

ส่วนที่ 2 แหล่งน้ำ

– สระน้ำจำนวน 2 บ่อ ไว้ใช้ในกิจกรรมการเกษตร และเลี้ยงสัตว์น้ำ

ส่วนที่ 3 นาข้าวและพืชหลังนา จำนวน 10 ไร่

– ปลูกข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 อายุ 2.5 เดือน เก็บเกี่ยวประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน 2566 ไว้บริโภคในครัวเรือน จำหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าว และจำหน่ายเป็นข้าวสาร

– ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปลูกหลังการทำนา

ส่วนที่ 4 แปลงเกษตรผสมผสาน จำนวน 4 ไร่

1) ไม้ผล ไม้ยืนต้น สมุนไพร

–  ไม้ผลหลัก ได้แก่ มะม่วง กล้วยน้ำว้า ส้มโอ และน้อยหน่า

** ไม้ผลที่เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ช่วงระยะเวลานี้ ได้แก่ น้อยหน่า จำหน่ายกิโลกรัมละ 35-40 บาท และกล้วยน้ำว้าจำหน่ายหวีละ 15-20 บาท

​   – ไม้ผลรอง ไม้ยืนต้น และสมุนไพร ได้แก่ มะละกอ มะพร้าว อะโวคาโด้ โกโก้ ขนุน สะเดามัน ไผ่ ไม้ป่า ยูคาลิปตัส ข่า กระชาย เพื่อใช้พื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์ บางชนิดปลูกเพื่อเป็นไม้ใช้สอย /เพื่อบริโภค

และจำหน่ายเป็นรายได้เสริม พืชบางชนิดทดลองปลูกเพื่อทดสอบว่าเหมาะกับสภาพพื้นที่หรือไม่

​  2) พืชผักและพืชปรับปรุงบำรุงดิน

​        – เป็นการใช้พื้นที่ว่างในแปลงโดยปลูกสลับระหว่างแถวของแปลงไม้ผล

​        – พืชผักที่ปลูก ได้แก่ มะเขือ พริก มะระขี้นก ผักหนาม ถั่วฝักยาว กระเจี๊ยบเขียว (ปลูกหมุนเวียน)

​        – พืชบำรุงดิน ได้แก่ ถั่วลิสง

  ทั้งนี้  พืชผักที่เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ช่วงระยะเวลานี้ ได้แก่ มะระขี้นก จำหน่ายได้กิโลกรัมละ 15 บาท