ร.ร.อนุบาลบ้านท่าพระยาจักรร่วมกับธนาคารออมสินเปิดธนาคารโรงเรียนดิจิทัล

นางจุฑามาส  คล้ายสุบรรณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร  อำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  เปิดเผยว่า  ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือธนาคารโรงเรียนดิจิทัล (GSB Digital School Bank) ระหว่างโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกับธนาคารออมสิน  ซึ่งมีนางนิภาวรรณ  ทองนวล  รักษาการผู้อำนวยการ ภาค 5 คุณนิลุบล  มหาทรัพย์สกุล  ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตสุพรรณบุรี  นางสาวเบญจวรรณ  วัฒนไกร  ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาอู่ทอง  และ ดร.สุภาวดี  มิสุนา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  พร้อมร่วมตัดริบบิ้นพิธีเปิดธนาคารโรงเรียนดิจิทัล (GSB  Digital  School Bank)

         ด้านนางนิภาวรรณ  ทองนวล  รักษาการผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ภาค 5 เปิดเผยว่า  ในปี พ.ศ. 2566 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรถือเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาแห่งแรกในจังหวัดสุพรรณบุรีที่สมัครเข้าร่วมโครงการกับนาคารออมสิน ภาค 5  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนรู้จักการประหยัดและมีการเก็บออมเงินอยู่เสมอ  ซึ่งธนาคารโรงเรียนดิจิทัลนี้จะทำให้นักเรียนมีความสะดวก  มีความรวดเร็วในการฝากออมเงินมากขึ้น  คือ  นักเรียนหรือครูสามารถฝากเงินได้ที่โรงเรียนโดยตรงไม่ต้องเดินทางไปฝากเงินที่ธนาคาร  ซึ่งข้อมูลการฝากเงินจะออนไลน์ไปที่ธนาคารออมสิน

         นางนิภาวรรณ  ทองนวล  กล่าวเพิ่ม  สำหรับการให้บริการรับฝากเงินของธนาคารโรงเรียนดิจิทัลนี้  นักเรียนและคุณครูที่โรงเรียนแต่งตั้ง  โดยมีธนาคารออมสินสาขาอู่ทองเป็นสาขาพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำ  ปรึกษา  ดูแลอย่างใกล้ชิด  นอกจากนี้ทางธนาคารออมสินได้สนับสนุนเงินทุนประเดิม  อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์  วัสดุสำนักงานต่างๆที่ใช้ในการดำเนินงาน  และเงินบำรุงอื่นๆ

เพื่ออำนวยความสะดวกในการเปิดบริการให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  สำหรับนักเรียนหรือครูที่สนใจจะฝากเงินลำดับแรกนักเรียนต้องมีอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์  มีบัตรประจำตัวประชาชน  ไปทำการเปิดบัญชีกับธนาคารออมสิน  เมื่อได้สมุดบัญชีธนาคารมาแล้ว  นักเรียนก็สามารถฝากเงินกับธนาคารโรงเรียนดิจิทัลได้ทันที  ซึ่งขณะนี้มีนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร  ได้เปิดบัญชีธนาคารแล้วกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ จากนักเรียนทั้งหมด 1,200 คน