สุพรรณบุรี มอบทุนการศึกษา “กองทุนไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรี 3” สร้างโอกาสการศึกษา

ที่หอประชุมโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี นายธีชัย  ทศรฐ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาและพัฒนาความรู้ด้านการศึกษางบประมาณประจำปี 2562  ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรี 3

 พร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับทุน ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดี  เรียนร้อยมีจิตสาธารณะ มีวินัย  ขยันหมั่นเพียร สมควรที่จะได้รับโอกาสทางการศึกษาในระดับที่สูงต่อไป

นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ด้านการศึกษา การจัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมรวมถึงภัยจากยาเสพติด ภัยรอบตัวต่างๆ ปัจจุบันกระแสโลกาภิวัตน์  เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นักเรียนจึงต้องหมั่นศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ  รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต ติดตามข่าวสารปัจจุบัน เพื่อให้ก้าวทันข้อมูลและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ในขณะเดียวกันยังต้องรู้จักการร่วมกันทำงานเป็นหมู่คณะ เพื่อให้เกิดพลังสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในส่วนรวมต่อไปในอนาคต  ที่สำคัญเป็นการประชาสัมพันธ์งานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ คณะกรรมการพัฒนาชุมชน ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

ด้านนายสิทธิศักดิ์  แย้มพรายภิรมย์  ในนามคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรี 3   กล่าวว่า นักเรียนที่เข้ารับทุนการศึกษาเป็นนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า  จำนวน  24  แห่ง  ประกอบไปด้วย  ตำบลด่านช้าง  ตำบลหนองหญ้าไซ  ตำบลหนองมะค่าโมง  ตำบลด่านช้าง  ตำบลแจงงาม  อำเภอหนองหญ้าไซ  และตำบลหนองกระทุ่ม  อำเภอเดิมบางนางบวช  รวมทั้งสิ้น  263  คน  โดยมีผู้บริหารหน่วยงาน ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธี กว่า  300 คน