สุพรรณบุรี จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขต เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ

วันนี้(7 มิ.ย.62) ที่สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรีนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขต เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก

ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2562 ภายใต้แนวคิด “ชาวนายุคใหม่ พัฒนาข้าวไทย ก้าวไกลสากล” เพื่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณด้านข้าวและชาวนาของไทย อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย  ทุกพระองค์ที่ได้ทรงทำนุบำรุงกิจการด้านข้าวมาโดยตลอด และรำลึกถึงความสำคัญของข้าวที่เป็นพืชอาหารหลักของคนไทย มาอย่างยาวนาน รวมทั้งชาวนาที่ได้ทุ่มเท เสียสละแรงกาย แรงใจปลูกข้าวให้คนไทยได้มีอาหารบริโภคอย่างอุดมสมบูรณ์ตลอดมา

         ด้าน  นายอภิชาต ลาวัณย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กล่าวถึงกิจกรรมภายในงานว่า  ประกอบด้วยจัดแสดงพันธุ์ข้าวเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน 5 พันธุ์

ประกอบด้วย พันธุ์ กข79 (ชัยนาท62) ข้าวเจ้าพันธุ์ กข83 (มะลินิลหนองคาย62) ข้าวเจ้าพันธุ์ขะสอ 62 ข้าวเจ้าพันธุ์เม็ดฝ้าย 62 และข้าวเจ้าพันธุ์หอมใบเตย 62 ซึ่งข้าวทั้ง5 พันธุ์เป็นตัวแทนของแต่ละภาค เปรียบเสมือนบุญบารมีของพระองค์ท่านที่แผ่ไพศาลทั่วทั้งประเทศ ทำให้อาณาราษฎรมีความร่มเย็นเป็นสุขโดยข้าวทั้ง 5 พันธุ์นี้ จะมีการจัดแสดงภายในงาน ผลงานทางด้านนวัตกรรมข้าวต่างๆ การเชื่อมโยงตลาดและจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์,นิทรรศการเชิดชูเกียรติชาวนา,ผลงานของกลุ่มนาแปลงใหญ่ ผลงานของเกษตรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562